Договор за Ползване на LeuPay Wallet Платформата.

Последно изменение: 20.11.2018 г.

1. Правоотношение и Услуга

1.1 Настоящият Договор се сключва между Клиента (наричан за краткост „Вие”) от една страна и Айкарт Сървисиз АД, ЕИК 175415100, със седалище и адрес на управление във Варна, Бизнес Парк Варна, Б1, България, от друга страна, наричано за краткост „ние“, „нас“ или „наш/ия/ата/ето/ите“, действащо като регистриран представител на Айкарт АД, със седалище и адрес на управление бул. Джеймс Баучер 76А, лицензирано и регулирано от Бъгларската Народна Банка, като дружество за електронни пари, съгласно Директивата за електронните пари 2009/110/ЕК („ДЕП“), носител на лиценз с № 4703-5081/25.07.2011, Принципиален член на Mastercard, Visa и JCB (наричано за краткост „Финансовата институция“).

Този Договор за Ползване урежда ползването от Ваша страна на онлайн платформата LeuPay Wallet, която представлява софтуер - обект на интелектуалната ни собственост.

“LeuPay Wallet Платформата” или „Платформа“ е включва онлайн Платформа, предоставяна от нас, която се ползва от крайни клиенти като точка за регистрация за и достъп до техните сметки за електронни пари, както и мобилно приложение за Android и iOS. LeuPay Wallet Платформата предоставя и услуги за комуникация в реално време („чат“).

Сметката за електронни пари е отделен продукт, който се предоставя от дружеството, описано в Договора за LeuPay Wallet Сметка, който е отделен договор, сключен посредством нашата Платформа.

Всякакви въпроси свързани с електронни пари, платежни услуги и инструменти, не са обект на настоящия договор и се регулират в съответния договор за съответния продукт.

Не е рамков договор: За целите на избягване на съмнение, настоящият Договор не представлява „рамков договор“ за целите на Директивата за платежни услуги 2 (ЕС) 2015/2336 или каквото и да е национално законодателство в ЕС или ЕИП.

1.2 Кратко описание на някои от по-важните дефиниции:

“LeuPay Wallet Платформата” или „Платформа“ е включва онлайн Платформа, предоставяна от нас, която се ползва от крайни клиенти като точка за регистрация за и достъп до техните сметки за електронни пари, както и мобилно приложение за Android и iOS. LeuPay Wallet Платформата предоставя и услуги за комуникация в реално време („чат“).

“LeuPay Wallet Потребител” e лице, което e допустим ползвател на LeuPay Wallet Платформата.

"LeuPay Wallet Chat" представлява част от мобилното приложение, което Ви предоставя възможността да изпращате криптирани съобщения, като например текстове, изображения, стикери, документи, снимки, видео и други поддържани файлове от Платформата, към други потребители, регистрирани за Платформата;

1.3 Вие потвърждавате и се съгласявате, че изпълнението на следните стъпки представлява задължително условие за регистрация за услугата:

(i) Изтегляне на Мобилното приложение, официално публикувано от нас.
(ii) Съгласяване с Лицензионното споразумение и настоящия Договор за ползване на LeuPay Wallet Платформата, както и Договора за LeuPay Wallet Сметка и други правни документи, ако е приложимо.
(iii) Защитата на Вашите лични данни е от изключително значение за нас. Вие следва да се запознаете и съгласите с Политиката за поверителност на LeuPay Wallet, за да придобиете по-добра представа за предприеманите от нас действия за защита на Вашите лични данни, както и за условията за използване и разкриване на Вашата информация от наша страна;
(iv) Вие следва да въведете валидна и достоверна информация, като Вашите имена, държава на местопребиваване, мобилен телефонен номер, който ще бъде използван от Платформата, основна валута на сметката за електронни пари и други, каквито биха могли да бъдат изисквани от нас;
(v) Верификация на мобилния телефонен номер за Платформата, съгласно нашите указания;
(vi) Избор и въвеждане на таен код (PIN) за Мобилното приложение, който се изисква за ползване на Платформата;

1.4 Настоящият Договор ще има сила от дата на съгласието с него (“Дата на влизане в сила”). Натискайки бутона „Приемам“ или „Съгласявам се“ където тази опция Ви е предоставена от нас на Уебсайта на Платформата или на Мобилното приложение и която Вие възприемате като Ваш електронен подпис, Вие давате своето съгласие и приемате условията, описани в настоящия Договор и следователно Договорът във формата на електронен документ ще се смята за валидно подписан от Вас.

1.5 Линк към Договора ще Ви бъде предоставен на Уебсайта на Платформата или през Мобилното приложение по време или незабавно след процеса по регистрация, посредством който ще можете да изтеглите Договора във формат за разпечатване. Копие от актуалния Договор, с всички отразени изменения, каквито биха могли да правени от време на време, ще Ви бъде предоставен в Мобилното приложение, както и на Уебсайта за Платформата www.leupaywallet.eu. Вие можете да поискате да Ви бъде предоставено копие на Договора, като в този случай ще Ви бъде изпратен линк към Договора на Вашия регистриран мобилен телефонен номер за услугата.

1.6 Договорът, както и всяка комуникация между нас ще бъдат на Английски език. Където ние сме Ви предоставили превод на англоезичната версия на Договора или комуникацията на други езици, тези преводи са единствено за Ваше удобство и Вие изрично се съгласявате, че англоезичната версия и комуникация ще уреждат правоотношението Ви с нас. В случай на каквото и да е противоречие между англоезичната версия и преводите, англоезичната версия ще има предимство.

1.7 Вие декларирате, че се регистрирате за Платформата за собствено име и не действате от името или за сметка на трето лице.

2. Допустимост (годност) за Платформата.

2.1 За да бъдете допуснат да използвате всички функции на LeuPay Wallet Платформата, платежните услуги и услугите с електронни пари, Вие следва (i) да сте навършили 18-годишна възраст (освен ако не сте подопечен, моля вижте Вашия Договор за LeuPay Wallet Сметка); и (ii) да сте установен в една от държавите, посочени на Уебсайта на Платформата или Мобилното приложение; и (iii) Вие следва да сте допустим клиент за услугите на LeuPay Wallet свързани с електронни пари и други платежни услуги, съгласно описаното в Договорите за LeuPay Wallet сметка и LeuPay Wallet Карта.

2.2 При регистрация за Платформата и по времето на действие на настоящия Договор, Вие сте длъжни да ни предоставя актуална, пълна и точна информация като персонализирате своя Вашия онлайн профил, съгласно нашите инструкции, както и да поддържате съответната информация във възможно най-актуален и точен вид през целия период на ползване на Платформата.

3. Видове услуги - Специфични функционалности на Платформата. Достъп до платежни и други услуги чрез LeuPay Wallet Платформата

3.1 Вие имате възможността да закупите Платежни стикери (“Pay Stickers”) с персонализиран дизайн чрез LeuPay Wallet Мобилното приложение и да ги използвате като външен дизайн на своите платежни нареждания за изпращане на средства до други потребители, който ще се изобразява в LeuPay Wallet Мобилното приложение. Цената и броя на Платежните стикери с персонализиран дизайн може да бъде открита в LeuPay Wallet Мобилното приложение и Вие следва да заплатите съответната сума със средства по своята LeuPay Wallet сметка, в случай че желаете да се ползвате от тази част на Услугата. Вие нямате право на възстановяване на платената цена, в случай че не желаете повече да ползвате закупените Платежни стикери или поради други причини. След като Вие разходите броя на Платежните стикери с персонализиран дизайн от един вид, вече няма да имате възможност да използвате съответния вид и ще трябва да ползвате Платежни стикери със стандартен дизайн или да закупите нови Платежни стикери с персонализиран дизайн.

3.2. LeuPay Wallet Услугата Ви позволява да изпращате съдържание под различни форми, като например текстови съобщения, гласови съобщения, снимки, документи, PDF файлове, геолокационна информация и други файлове (наричани за кратко "Съобщения"). Вие се съгласявате, че "last seen" статусът и LeuPay Wallet Профилната снимка (наричани „Публикации”) ще бъдат достъпни за останалите потребители на Услугата, които са въвели Вашия мобилен телефонен номер в техния мобилен телефон и които Вие не сте блокирали изрично. За целите на яснотата, Съобщенията могат да бъдат преглеждани единствено от тези потребители, към които Вие сте адресирали Съобщенията директно, докато Публикациите могат да бъдат преглеждани от всички потребители, които са въвели Вашия мобилния телефонен номер в тяхното смарт устройство и са регистрирани за LeuPay Wallet Услугата, освен ако потребителите са блокирани от Вас. Ние не гарантираме никаква конфиденциалност относно Публикациите.

3.3. В случай, че Вие не сте навършили все още възрастта, необходима за валидно встъпване в договорно правоотношение, Вие следва да използвате LeuPay Wallet Чат и останалите неплатежни услуги единствено ако Вие сте еманципиран непълнолетен или в случай, че имате одобрението на своя родител или попечител/настойник за използване на нашата Услуга. Вие следва да използвате тези услуги единствено ако имате способността напълно да разберете и изпълнявате условията по настоящия Договор. LeuPay Wallet Чат и останалите неплатежни услуги не са предназначени за лица под 13 години: в случай, че Вие не сте навършили 13-годишна възраст, моля не използвайте Услугата преди да навършите тази възраст. Лица между 13 и 17-годишна възраст (включително) могат да използват самостоятелно единствено LeuPay Wallet Чат и останалите неплатежни услуги, в съответствие с ограниченията, постановени от приложимото законодателство.

3.4. Вие потвърждавате и приемате, че всяко Съобщение ще бъде достъпно единствено от Вашето смарт устройството, от което Съобщението е било изпратено и няма да можете да осъществите достъп до него посредством cloud, virtual storage или друг вид сходна Услуга.

Вие ще носите пълната отговорност за всякакъв вид Съобщения, генерирани чрез LeuPay Wallet Chat и последствията от тяхното изпращане или публикуване. Въпреки това, изпращайки Съобщения към LeuPay Wallet Мобилното Приложение, с настоящото Вие ни предоставяте териториално неограничено, неизключителено, безвъзмездено, прехвърлимо право да използваме, репродуцираме, дистрибутираме, преработваме, излагаме и изпълняваме Съобщенията свързани с Платформата.

3.5. Ние запазваме правото си да преценим дали определено съдържание, изпратено чрез LeuPay Wallet Chat е в съответствие с условията по настоящия Договор и най-вече с допустимите за Вас действия, както и относно това дали то не е в нарушение на каквито и да е авторски или други права върху интелектуална собственост. Ние имаме правото да премахнем всякакво подобно съдържание и/или да прекратим достъпа Ви до възможностите за въвеждане на подобни материали в нарушение на Договора по всяко време, без предизвестие и по собствена преценка.

3.6. Платформата Ви позволява да криптирате съдържанието на Съобщенията, изпратени до други потребители, регистрирани за Услугата. Ние не сме в състояние да дешифрираме изпратеното съдържание, като това не може да бъде постигнато и от друго лице, което няма пряк достъп до мобилното Ви смарт устройство. Ние не съхраняваме Вашите конфиденциални съобщения на сървърите ни. Освен това, ние не съхраняваме и каквито и да е лог файлове за съобщенията, поради което след кратък период от време ние вече не сме в състояние да идентифицираме на кого или кога Вие сте изпратили съобщения чрез конфиденциалния чат. Вие се съгласявате, че до криптираните съобщения може да бъде осъществен достъп единствено от устройството, през или до което последните са били изпратени

3.7 Във връзка със Съдържанието, Вие се съгласявате, че няма да извършвате следните дейности:

(i) да изпращате съдържание, което е защитено от авторски или сродни права, или защитено като търговска тайна, или е обект на каквито и да е други права на собственост и други сходни права в полза на трети лица, включително лични права, освен ако Вие не сте носител на тези права или сте оправомощен да използвате съответното съдържание, включително и правото да ни предоставите лицензионни права, съгласно условията на настоящия Договор;
(ii) да публикувате лъжлива или подвеждаща информация, каквато би могла да ни навреди или да навреди на което и да е трето лице;
(iii) да публикувате съдържание, което е забранено от закона, непристойно, опозоряващо, клеветническо, заплашващо, тормозещо, съдържащо език на омразата, расово или етнически дискриминационно или подстрекаващо към поведение, което би могло да бъде счетено за престъпно, за основание на деликтна отговорност, или нарушаващо какъвто и да е закон, или което е неуместно поради каквато и да е друга причина;
(iv) да публикувате рекламно съдържание или да извършвате привличане на клиенти;
(v) да се представяте за друго лице;
(vi) да изпращате или съхранявате съдържание, поместващо софтуерни вируси, червеи, троянски коне или други видове вредоносен компютърен код, файлове, скриптове, „agents” или програми;
(vii) да препятствате или нарушавате интегритета или производителността на Услугата и данните, съдържащи се в последната; или
(viii) да опитвате да получите неразрешен достъп до Услугата или свързаните с нея системи или мрежи. Вие разбирате и се съгласявате, че съдържания за възрастни следва да бъде обозначено като такова.

3.8 Вие разбирате, че при използване на Платформата Вие може да срещнете Съдържание от различни източници, както и това, че ние не носим отговорност за надеждността, приложимостта, сигурността или правата върху интелектуална собственост върху подобно Съдържание. В допълнение, Вие се съгласявате и потвърждавате, че Вие бихте могли да срещнете Съдържание, което е невярно, обидно, непристойно или нежелателно и с настоящото Вие се отказвате от всякакви права или средства за защита, каквито бихте могли да използвате против нас във връзка с гореописаното и се съгласявате да ни обезщетите и да ни компенсирате в пълен размер, доколкото е допустимо от закона, във връзка с всякакви проблеми, свързани с Вашето използване на LeuPay Wallet Chat.

3.9. Вие потвърждавате и се съгласявате, че продажбата на всякакви Стоки и Услуги, извършена чрез LeuPay Wallet Платформата, включително но не само продажби свързани с top-up или предплатени или сходни услуги, представляват отношения между Вас и съответния доставчик на стоки/услуги, по които ние не сме странa. Ние няма да носим отговорност за изпълнението на задълженията от страна на такъв доставчик на стоки/услуги и Вие следва да отнесете жалбите и исковете си към тях директно.

3.10 С настоящото Вие потвърждавате разбирането си, че нашата Платформа предоставя единствено отдалечен достъп до услугите LeuPay Wallet свързани с електронни пари и платежни услуги, както и някои допълнителни услуги като например чат и закупуване на стикери. В случай на какъвто и да е спор, Вие следва да насочите претенциите си към компанията, предоставяща Ви тези услуги.

4. Защита на Вашите личните данни. Финансова тайна:

4.1. За информация относно защитата на Вашите лични данни Вие сте длъжни да прочете Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия договор, достъпна на нашата Платформа. Вие имате право, след като направите съответното искане по имейл, да бъдете снабдени с електронно копие на Политиката, което ще Ви бъде изпратено в PDF формат.

5. Използване на услугите LeuPay Wallet свързани с електронни пари и платежни услуги.

5.1 Използването на услугите за електронни пари и платежни услуги, като зареждане на сметка, получаване на пари, плащане с Карти, кредитен превод, директен дебит, обмяна на валута или други, се уреждат в съответните Договор за LeuPay Wallet сметка и Договор за LeuPay Wallet Карта и други правни документи (когато са приложими), които се сключват с Айкарт АД – лицензирано дружество за електронни пари, учредено по законите на Република България.

6. Политика на допустимост. Забранени дейности:

6.1 Вие може да използвате нашата Платформа само добросъвестно и в съответствие с функционалностите на Платформата. Вие можете да ползвате Платформата само доколкото това е позволено от:

(i) Договора;
(ii) Характеристиките, настройките и лимитите за Платформата, включително възможността за задаване на различни опции от Вас щом Платформата позволява това, които се публикуват и периодично актуализират от нас на нашия уебсайт или във Вашия акаунт за Платформата; и
(iii) Приложимите закони, регулации или общоприети практики, указания и инструкции в съответните юрисдикции.

6.2 Стриктно е забранено използването на услугата по начин, който нарушава настоящия Договор, или с каквито и да е незаконни цели. По-специално, Вие няма при никакви обстоятелства да използвате Платформата за извършване на дейности, които неизчерпателно включват или могат да включат някоя от следните дейности:

(a) Нарушаване на Договора (включително, но не само предоставяне на неверни данни за Вашата самоличност като фалшиво име, имейл адрес, множество телефонни номера или други данни с цел или в резултат на които се е стигнало до откриване на множество сметки на един потребител или избягване на каквито и да е ограничения, поставени от нас по някакъв друг начин); или
(б) Нарушаване или възникване на риск от нарушаване от Ваша страна на приложимите закон, постановление, договор, регулаторен акт (например такива, уреждащи защитата на интелектуалната собственост, електронните съобщения и непоисканите търговски съобщения или уреждащи предоставянето на платежните услуги, включително прилагането на мерки против изпирането на пари или против финансиране на тероризма или подобни регулаторни изисквания, включително случаите, в които ние не можем да верифицираме Вашата личност или други данни а Вас според регулаторните и вътрешни правила, закони относно защита на потребителите, нелоялната конкуренция, дискриминация, хазарт, заблуждаваща реклама, незаконна търговия или размяна на всякакви Стоки и Услуги, забранени от което и да е приложимо законодателство); или
(в) Злоупотреби от Ваша страна; или
(г) Ползване на услугата по начин, който има или може да има за последици оплаквания, спорове, претенции или искове (claims), разноски, глоби, неустойки или друг вид отговорност, понесена от нас или някой от нашите клонове, Агенти, свързани дружества и други подобни; или
(д) прихващане или следене, увреждане или модифициране на всяка комуникация, която не е предназначена за Вас, а също и използване на всякакъв програми от тип spider, вируси, червей, троянски кон и всякакви други кодове или инструкции, които са предназначени да разстроят, изтрият, повредят, имитират или разградят Платформата; или
(е) Изпращане на непоискани съобщение (наричани още СПАМ, СПИМ или СПИТ) или всяка комуникация, която не е допустима по приложимото право или използване на Платформата с цел фишинг (‘fishing’) или фарминг (‘farming’) или представяне за друго лице или имитиране на представителна връзка с такова лице или компания; или
(ж) Нарушение на нашите или тези на трети лица авторски права, патенти, търговски марки, търговска тайна или каквото и да е друго право на интелектуалната собственост или други свързани лични права; или
(з) Използване на Платформата от Ваша страна чрез представяне пред трето лице на материали, които са обидни или които могат да нанесат вреда на непълнолетни, или са вулгарни, или по друг начин непристойни, а също и използване на Платформата от Ваша страна с цел или с намерение да причини неудобство или опозоряване, или да заплаши, тормози или наруши неприкосновеното лично пространство на трето лице;
(и) Използване на Платформата от Ваша страна във връзка със всяка друга нелегална операция като например, но не и изчерпващи се до събирането чрез Платформата на всякаква лична информация, която може индивидуализира дадено лице; или
(й) Ползване на Платформата за продажба или покупка на стоки и/или услуги, които не са допустими, съгласно определеното от нас на нашия уебсайт или указано писмено от нас.

6.3 Вие не може да използвате Платформата и/или може да не приемете договора, а ние имаме право временно да преустановим или окончателно да прекратим предоставянето на Платформата, и самия Договор незабавно без да бъдете уведомен за това предварително:

( a) Вие не сте навършил необходимата възраст, за да бъдете обвързан чрез договор с нас и за да оперирате с платежен инструмент или зареждащ инструмент, който да използвате за Платформата; или
(б) Вие сте лице, на което е забранено да ползва Платформата съгласно приложимите закони, съгласно изискванията на дружеството, което предоставя услугите свързани с електронни пари и платежни услуги, или съгласно нашите правила и политики; или
(в) Вие не сте бил успешно идентифициран или верифициран, като преценката за последното е изцяло наша; или
(г) Други важни причини, свързани с управление на риска и регулаторни изисквания, налагат това, като преценката за последното е изцяло на наша.

6.4 Ние си запазваме правото да Ви уведомим през Вашия онлайн профил или чрез LeuPay Wallet Mobile App по всяко време относно прекратяването на Вашето ползване на Платформата, поради това, че сте станали недопустим за нас клиент. Този отказ зависи изцяло от нашата преценка и дружеството няма да носи каквато и да е отговорност за каквито и да е обезщетения.

6.5 Вие се съгласявате, че няма да участвате в дейност, която пречи на или прекъсва Платформата (или свързаните с нея сървъри и мрежи, или да въздействате или правите опити за въздействие над наличността на Платформата посредством Атаки за отказ от услугата (т.нар. DOS - denial of service или DDoS – distributed denial of service).

6.6 Вие се съгласявате, че няма да възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате Платформата за каквато и да е цел.

6.7 Вие приемате, че носите пълната отговорност (както и че ние не носим никаква отговорност пред Вас или пред трети лица) за всяко нарушение на Вашите задълженията по Договора и за последиците (включително всякакви загуби или вреди, които може да понесете) от всяко такова нарушение.

6.8 LeuPay Wallet Mobile App за смарт устройства е налично за сваляне само за определени смарт устройства, както е посочено в Договора, като ние не носим отговорност ако Платформата не е налична за някои мобилни или смарт устройства, нито отговаряме за невъзможността за сваляне на приложението и ползване на Платформата на определено смарт устройство, или на недостъпността на цялата или част от Платформата поради липса на връзка с интернет или поради липса на каквато и да е друга мобилна услуга (например СМС или друга), а също и на особености в хардуера или други проблеми от сходно естество.

6.9 Всяко неизпълнение на условията по настоящия Договор може да доведе до незабавното прекратяване на използваната от Вас свързана LeuPay Wallet Услуга, блокиране на средствата по Вашата Сметка, до правото ни да удържим средства от Вашата Сметка за покриване нанесените от Вас и понесени от нас вреди, до завеждане на иск от наша страна спрямо Вас, до инициирането на процедури пред компетентните регулаторни органи или съответните Картови организации, както и до прекратяването на този Договор без необходимост да Ви дадем предизвестие

7. Прекратяване на Договора:

7.1 Вие разбирате и се съгласявате, че можем да прекратим предоставянето на Платформата, в съответствие с предвиденото в Договора. Вие можете да спрете ползването на Платформата по всяко време, без да е необходимо да ни информирате за това. Договорът ще продължи да има действие, докато не бъде прекратен от Вас или от наша страна, в съответствие с предвиденото по-долу.

7.2 Ако Желаете да прекратите Договора с нас, Вие може да направите това незабавно и без да бъдете таксуван, по всяко време, като:

(a) Ни уведомите съгласно разпоредбите за комуникация между страните, описани по-долу; и
(б) Закриете Сметката си към Платформата, включително изтеглите наличния баланс или подадете молба за обратно изкупуване на електронните пари и

7.3. В случай, че желаете да прекратите настоящия Договор, компанията която Ви предоставя услугите свързани с електронни пари и платежни услуги ще бъде задължена да прекрати съответните правоотношения с Вас. Ще Ви бъде дадена възможност да направите обратно изкупуване на издадените Ви електронни пари в съответствие с условията на Договора за LeuPay Wallet Сметка.

Ще Ви бъдат дадени инструкции за унищожението и/или връщането на LeuPay Wallet Картата, в съответствие с Договора за LeuPay Wallet Карта, в случай, че е приложимо.

7.4 В случай на какъвто и да е риск от вреди за нас в резултат на понесени искове, разноски, глоби, неустойки, нарушение от Ваша страна на регулации и други сходни задължения, в резултат на които, могат да се породят от Вашето ползване на Платформата, Вие се съгласявате, че ние можем да инструктираме дружеството, което поддържа Вашата сметка за електронни пари да упражни задържане до 180 дни, в т.ч. и след прекратяване на Договора, както и за по-кратък или по-дълъг срок, ако това се изисква от който и да е закон, включително законите за защита на потребителите. Вие ще останете отговорен за всички свои задължения по този Договор дори след прекратяването му и/или след закриването на сметката.

7.5 Ние можем по всяко време да прекратим Договора с Вас, без да Ви уведомяваме предварително в случаите, когато:

(a) Сте нарушил която и да е съществена разпоредба от Договора, или закона (или сте действал по начин, който ясно показва, че не възнамерявате или не сте в състояние да спазвате съществените разпоредби на този Договор); или
(б) За нас е налице задължение за прекратяване на Договора съгласно закона (например когато предоставянето на Платформата престане да съответства на приложимите Регулации).

7.6 Освен ако не е предвиден по-кратък срок в този Договор, съгласно закона ние имаме правото по всяко време да прекратим Договора с 5-дневно предизвестие до Вас.

7.7 С прекратяване на Договора, всички права, задължения и отговорности, които са се породили за двете страни през времето на действие на настоящия Договор, или които са уговорени да имат сила за неопределено време, остават незасегнати от неговото прекратяване, като разпоредбите на член 19.5 от Договора ще продължат да се прилагат за неопределено време към съответните права, задължения и отговорности.

7.8 Смърт на Физическо лице и промяна в правното състояние

7.8.1. Смърт на физическо лице: Ние ще считаме, че правоотношението между нас като страни по Договора продължава, докато не бъдем уведомени писмено за Вашата смърт. Ние следва да бъдем уведомени от лицето, което е овластено по силата на закона с правото и задължението да отговаря за Вашите дела след смъртта Ви, като инструкции ще бъдат приемани само и единствено от това/тези лице/лица. Това лице може да бъде наследник, заветник, управител или изпълнител на завещанието или лице с друго еквивалентно качество според приложимото законодателство. Ние имаме правото да изискаме като потвърждение, за Ваша сметка, всякакво необходимо доказателство, за да бъде установено надлежното овластяване и представителство на лицето, твърдящо, че има право да се разпорежда с Вашите дела, като ние не сме задължени да изпълняваме инструкциите на това лице, докато не се убедим напълно в надлежното му овластяване.

7.8.2. Промяна в правното състояние. В случай, че вие бъдете поставен в ликвидация, несъстоятелност, бъде Ви назначен квестор, синдик, заветник или подобно отговорно лице е назначено и което започне да упражнява представителната власт, по начин, изключващ лицата, които Вие сте назначили за управляващи, ние ще бъдем в правото си да получим такова свидетелство, за Ваша сметка, което би могло да ни помогне да установим действителните правомощия на такова лице, твърдящо, че има право да ни дава инструкции от Ваше име и ние няма да сме задължени да изпълняваме каквито и да е действия, докато не бъдем надлежно снабдени с подобно свидетелство. В случай, че правното образувание или организация бъде прекратена, ние можем да поискаме допълнителни данни за надлежната идентификация и верификация на лицата, оправомощени да получат достъп до предоставяната от нас услуга по достъп до LeuPay Wallet Платформата.

8. Обхват на гарантиране:

8.1 Ние не даваме никакви изрични гаранции или декларации по отношение на предоставянето на Платформата. По-специално не Ви гарантираме, че:

(a) използването на Платформата ще отговаря на Вашите изисквания или очаквания;
(б) използването на Платформата от Ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно; и
(в) всякаква информация, която може да бъде получена от Вас в резултат на използването на Платформата, ще бъде точна или надеждна.

8.2 За Платформата не се прилагат никакви условия, гаранции или други условия (включително всякакви предполагащи се условия във връзка с ниво на качеството, пригодност за определена цел или съответствие с дадено описание), освен доколкото такива са изрично посочени в Договора.

8.3 Нищо в този Договор не засяга Вашите законово гарантирани права в качеството Ви на потребител, както и обстоятелството, че не можете да измените или изобщо да се откажете от тях по силата на договор.

9. Обхват на отговорностите:

9.1 Нищо в настоящия Договор не изключва и не ограничава онези аспекти от нашата отговорност за загуби, които не могат да бъдат ограничи по силата на Договор или по смисъла на закона.

9.2 При спазване на условията на горната точка ние не носим отговорност пред Вас за:

(a) каквито и да било косвени или последващи загуби, които може да понесете. Това включва пропуснати ползи (причинени пряко или косвено), загуба на репутация или професионално реноме или загуба на данни, която претърпите;
(б) каквито и да било загуби или вреди, които може да претърпите в резултат на:
(i) всяко упование от Ваша страна в пълнотата, точността или съдържанието на каквато и да е реклама или което е в резултат на взаимоотношения или трансакция между Вас и рекламодател или спонсор, чиято реклама е показана в Платформата;
(ii) промяна в Платформата, която Ние сме въвели, или окончателно или временно прекъсване на предоставянето на Платформата (или на всякакви отделни функции от нея);
(iii) всяка неизправност на Платформата;
(iv) всяко изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на комуникационни данни, които Вие поддържате или предавате при използването на Платформата или чрез нея;
(v) всяко Ваше неизпълнение на задължението за предоставяне на актуална и точна информация; и
(vi) всеки случай, в който Платформата се използва от Вас или трети лица с цел измама;

9.3 Ние не поемаме отговорност във връзка с информацията, която предоставяте Вие или други лица на което и да е трето лице, над които ние не можем да въздействаме или нямаме контрол. С настоящето Вие приемате и се съгласяване, че ние не носим отговорност за вреди или претенции, които произтичат от това, че използвате сайтове на трети страни.

10. Промени по Договора:

10.1 С настоящето Вие се съгласявате, че имаме право периодично да въвеждаме изменения в Договора. Ние ще Ви дадем чрез уведомление – имейл, изпратен на Вашия имейл адрес, регистриран за LeuPay Wallet Платформата на Вашия имейл, с който сте се регистрирал/а за Платформата с 5-дневно предизвестие за промените по Договора преди началната дата на влизането в сила, освен в случаите, когато по-дълъг срок е наложен поради регулаторни изисквания.

10.2 Вие разбирате и приемате, че ще се счита, че сте приели и съгласили с измененията Вас, освен ако не ни уведомите за противното чрез известие в съответствие с предвидения в Договора начин преди датата, на която измененията ще влязат в сила, в който случай Договорът ще се смята за прекратен без такса за прекратяване незабавно и преди влизането в сила на измененията.

10.3 Нищо в този раздел не ограничава:

(a) Нашето право без предварително уведомяване да осъвременяваме и преработваме периодично своите политики или да добавяме периодично нови функционалности към Платформата, които могат да се приемат от Вас чрез самото използване на тези нови функционалности. Такива преработки могат да бъдат въведени по начин избран от нас, като този начин може да включва комуникация чрез имейла или чрез публикуване на информацията на нашия Уебсайт за Платформата или чрез LeuPay Wallet Mobile App; и
(б) Правото на страните да изменят условията на този раздел, когато това изменение не е забранено от закона и двете страни са съгласни с него.

10.4 Ние имаме право да извършваме нововъведения, подобрения, разработки, да добавяме нови функционалности, да подобряваме Вашата Сметка или да изменяме имената на Сметката или продуктите едностранно и без Вашето съгласие, за което ще Ви информираме на Уебсайта на Платформата.

11 Комуникация и известия:

11.1 Цялата информация ще Ви бъде предоставена или осигурена по леснодостъпен начин, на английски език или друг език, поддържан от нас, в ясна и разбираема форма.

11.2 Вие сте съгласни да Ви изпращаме известия и други съобщения на Вашия онлайн профил за Платформата или чрез LeuPay Wallet Mobile App, по имейл или по други подходящи начини във връзка със всеки въпрос, който се отнася до ползването на Платформата, включително настоящия Договор (в т.ч. изменения и допълнения на Договора), известия или предоставяне на информация за Платформата.

11.3 Определени съобщения се отправят по следния начин:

(i) Договорът Ви се предоставя във Вашия онлайн профил и/или чрез Мобилното приложение при регистрацията и ще бъде достъпен на интернет страницата на Платформата и във Вашия онлайн профил;
(ii) Измененията в настоящия Договор след регистрацията се предоставят чрез имейл;
(iii) Oсвен в случаите, когато в Договора е посочено друго, известие за прекратяването му Ви се предоставя по имейл;

11.4 Всяко известие, изпратено до нас във връзка с този Договора трябва да бъде изпратени с препоръчана поща до някой от нашите адреси на управление, посочен по-горе в Договора, както е посочено:

До: Айкарт Сървисиз АД
Бизнес Парк Варна, Б1, гр. Варна, България

11.5 В случай на някой от изброените долу спешни случаи, следва да ни уведомите незабавно:

(i) Известие за загуба, кражба, незаконна употреба или неразрешена употреба или пробив в сигурността трябва да се направи незабавно в Центъра за контакт, на номерата, посочени на уебсайта за Платформата;
(ii) Известие, че Вие не се съгласявате с изменение на Договора и желаете да прекратите Договора преди влизане в сила на измененията трябва да се изпрати от Вашия имейл адреса, който сте се регистрирали за Платформата.
(iii) Известие от Вас относно конкретно оплакване от дадена услуга трябва да се изпрати от Вашия имейл адреса, който сте се регистрирали за Платформата.

12. Общи условия:

12.1 Пълната правна рамка на правоотношението, която регулира ползването на Платформата и всички свързани с Платформата услуги, се съдържа в Договора за Ползване, включително Политиката за поверителност, Договора за LeuPay Wallet Сметка, Тарифата и други Договори (Договор за LeuPay Wallet Карта и други, ако има такива), като изброените Документи напълно заместват всички предишни договори между нас и Вас във връзка с тази Платформата.

12.2 Вие се съгласявате, че дори и да не упражним някое от правата или правните ни възможности по настоящия Договор (или произтичащи по силата на закона), това няма да представлява отказ от право от наша страна и тези права или правни възможности ще продължат да бъдат възможност за нас.

12.3 В случай че съдът, който е компетентен да постановява решения по въпроси, свързани с Договора, отсъди, че някоя от клаузите в Договора е невалидна по отношение на Вас, то тогава тази клауза не се прилага, без това да засяга останалата част от Договора. Останалите клаузи в Договора продължават да бъдат валидни и приложими.

12.4 Вие нямате право да прехвърляте своите права и задължения по настоящия Договор или по друг начин да ги възлагате или преотстъпвате без нашето предварително писмено съгласие.

12.5 Ние можем да прехвърляме нашите права и задължения по настоящия Договор на трето лице, като Ви дадем поне двумесечно предизвестие чрез имейл или чрез LeuPay Wallet Mobile App, освен ако прехвърлянето не се налага поради регулаторни причини. В случай на такова прехвърляне, ако не сте съгласен, ние ще Ви предоставим възможност да прекратите Договора без такси, глоби и подобни санкции.

12.6 Всеки иск или спор, възникнал във връзка с Договора или в резултат на предоставянето на Платформата от нас трябва най-напред да бъде отправен до нас чрез Мобилното приложение или чрез телефонния Ви номер, регистриран за Платформата. Вие трябва да подадете оплакването си в писмен вид, като заявите ясно неговото основание. Оплаквания на клиенти, които не са били успешно идентифицирани и верифицирани ще бъдат оставяни без отговор, освен ако оплакването не е във връзка с процеса по идентификация и верификация. Ние ще се опитаме да намерим разрешение на оплакванията в разумен срок, под условие че полученото оплакване е ясно обяснено и подадено правилно. В такъв случай ще проведем разследване и ако е необходимо, ще вземем незабавно нужните мерки, за да поправим възникналата ситуация. Ние се задължаваме да предприемем мерки, за да предотвратим повторна поява на проблема. Всички жалби ще бъдат разгледани и Вие ще бъдете надлежно уведомен за резултатите от разследването. В случай че Вие въпреки това не сте удовлетворен от резултата от разследването, имате право да отнесе своето оплакване към следния регулаторен орган:

За оплаквания, свързани с нашите услуги:

Комисия за защита на потребителите (в случай, че ползвате Платформата в качеството си на потребител): https://www.kzp.bg/

Оплаквания, свързани с електронни пари и платежни услуги: Проверете в Договора за LeuPay Wallet Сметка.

12.7 "LeuPay Wallet ", "LeuPay Wallet Card", "LeuPay Wallet Account" и всички свързани интернет адреси, лога, марки или дизайни, софтуерни кодове, визуализации, интерактивни функционалности или подобни, софтуер, интерфейси, стандартни или специални дизайни на Pay Stickers или визуализации или други свързани с Платформата, в това число лога и марки на Картови организации, са защитени от авторски права, регистрирани търговски марки или патенти или други права на интелектуална собственост. Вие нямате право да ги използвате, копирате, имитирате, преработвате или изменяте, продавате, разпространявате или предоставяте без нашето изричното предварително писмено съгласие, дадено в отделен Договор

12.8 Този Договор и отношенията между нас и Вас като страни по него се уреждат от законодателството на Република България, при спазване на Вашите права, които са неотменими по Вашето местно законодателство. За оплаквания, произтичащи от или отнасящи се до Договора за Ползване, които не могат да бъдат решени по друг начин, Вие се съгласявате те да бъдат подчинени на неизключителната юрисдикция на компетентния съд в град София, България. Обобщено, "неизключителната юрисдикция на компетентния съд в България" означава, че ако сте били в състояние да предявите иск, произтичащ от този Договор за Ползване срещу нас в Съда, приемлив съд би бил съд в гр. София, България, с изключение на случаите, в които сте потребител и при които освен него може да изберете да предявите иск в съда на страната по Вашето постоянно местопребиваване.

Договор за LeuPay Wallet Сметка

Последно изменение: 20.11.2018 г.

1. Правоотношение и Услуга

1.1 Настоящият Договор се сключва между Клиента (наричан за краткост „Вие”) от една страна и „Айкарт“ АД, със седалище и адрес на управление: България, София 1407, бул. Джеймс Баучер 76А, ЕИК 175325806, лицензирано и под надзора на Българската Народна Банка като дружество за електронни пари съгласно директива 2009/110/EC (наричано “ДЕП”) с лиценз №. 4703-5081/25.07.2011, напълно паспортизирана да предоставя услуги на територията на всички държави, членки на ЕИП, пълноправен член на MasterCard, VISA, JCB and UnionPay (наричано за краткост „Ние” или “iCard” или “Финансовата институция“).

Извлечение от поддържания от Българската Народно Банка Публичен регистър на дружествата за електронни пари, в който надлежно е вписано iCard може да намерите на следния интернет адрес:
http://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentOversight/PSPaymentOversightRegisters/index.htm?toLang=_EN;

“LeuPay Wallet Услугата” е FinTech онлайн платежна услуга с електронни пари, предоставяна от Айкарт АД, достъпна посредством LeuPay Wallet Платформата, която се поддържа от Айкарт Сървисиз АД.

Настоящия договор урежда частта от LeuPay Wallet Услугата, която се състои от дейностите по издаване и дистрибутиране на електронни пари, както и всякакви други платежни услуги, свързани с гореспоменатите електронни пари. Тези Услуги се предоставят от лицензирана институция – Айкарт АД. За да използвате LeuPay Wallet Сметката, Вие следва да се регистрирате и да използвате LeuPay Wallet Платформата, посредством Мобилното приложение.

Тъй като LeuPay Wallet Услугата е свързана с издаването на електронни пари, които не се считат за депозит или инвестиционна услуга по смисъла на закона, Клиентът не е защитен от Българската схема за обезщетение на влогове, предоставена от Фонда за гарантиране на влоговете в банките В България. Клиентът няма право на лихва върху Баланса с електронни пари или пари, събрани чрез нас, и които се съхраняват от нас по настоящия Договор.

1.2 Кратко описание на някои от по-важните дефиниции (виж по-долу в Раздел 20 за още дефиниции):

"LeuPay Wallet Сметка” или „Сметка“ означава сметка за електронни пари, предоставена от нас. LeuPay Wallet Сметката може да бъде само Персонална за Вашите лични нужди. Вашето използване на LeuPay Wallet Сметката се регулира от условията на настоящия Договор за LeuPay Wallet Сметка.

"LeuPay Wallet Баланс" означава електронни пари (парично изражение) издавани от нас при постъпване на средства, съгласно условията на Договора за LeuPay Wallet Сметката.

"LeuPay Wallet Карта" или "Картата" или "Допълнителна карта" представлява платежен инструмент, предоставен от нас по Договора за LeuPay Wallet Карта, носещ логото на Картова Организация и използван за плащания на POS, или в интернет, или за теглене на пари в брой на ATM. LeuPay Wallet Картата е пластична карта (пластика), базирана на ЧИП и ПИН, с ембосирана с иманата на Картодържателя и Издателя и носеща логото на Картовите организации. Вашето ползване на LeuPay Wallet Картата се уреждат с отделен Договор за LeuPay Wallet Карта.

“LeuPay Wallet Платформата” или „Платформа“ е включва онлайн Платформа, предоставяна от Айкарт Сървисиз АД, която се ползва от крайни клиенти като точка за регистрация за и достъп до техните сметки за електронни пари, посредством мобилно приложение за Android и iOS.

1.3 Вие потвърждавате и се съгласявате, че изпълнението на следните стъпки представлява задължително условие за използване на услугата:

(i) Изтегляне на Мобилното приложение, официално публикувано от Айкарт Сървисиз АД., както и съгласяване с условията на Лицензионното споразумение за Mobile App и с условията на Договора за Ползване на LeuPay Wallet
(ii) Съгласяване с условията на Договора за LeuPay Wallet Сметката и останалите правни документи, ако е приложимо.
(iii) Защитата на Вашите лични данни е от изключително значение за нас. Вие следва да се запознаете с и приемете Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия Договор, за да придобиете по-добра представа за предприеманите от нас действия за защита на Вашите лични данни, както и за условията за използване и разкриване на Вашата информация от наша страна;
(iv) Регистрация за Услугата чрез Мобилното приложение и въвеждане на валидна и достоверна информация, като Вашите имена, държава на местопребиваване, мобилен телефонен номер, който ще бъде използван от Услугата, основна валута на сметката за електронни пари и други, каквито биха могли да бъдат изисквани от нас;
(v) Верификация на Мобилния телефонен номер за Услугата, съгласно нашите указания;
(vi) Избор и въвеждане на таен код (PIN) за Mobile App, който се изисква за ползване на Услугата;
(vii) Вие следва успешно да преминете през процедурата за идентификация и верификация на клиенти, съгласно нашите изисквания, които са подробно описани в Договора и Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия Договор;

1.4 Настоящият договор ще влезе в сила от датата нa неговото приемане от Вас („дата на влизане в сила”). Натискайки, където тази възможност е направена достъпна за Вас на Уебсайта на Услугата или посредством Мобилното приложение, „Приемам” или „Съгласявам се”, които изрази, с настоящото Вие приемате за Ваш обикновен електронен подпис, Вие изразявате своето съгласие и полагате подписа си под условията на настоящия Договор и с изпълнението на това се счита, че е създаден електронен документ и Договора е надлежно подписан от Вас.

1.5 Линк към Договора ще Ви бъде предоставен чрез Мобилното приложение по време или незабавно след процеса по регистрация, посредством който ще можете да изтеглите Договора във формат за разпечатване. Копие от актуалния Договор, с всички отразени изменения, каквито биха могли да правени от време на време, ще Ви бъде предоставен в Мобилното приложение, както и на уебсайта за Услугата. Вие можете да поискате да Ви бъде предоставено копие на Договора, като в този случай ще Ви бъде изпратен линк към Договора на Вашия регистриран Мобилен телефонен номер за Услугата.

1.6 В случай, че Клиентът е избрал държава България и български език, този договор и всички съобщения до Клиента ще бъдат на български език. В случай на противоречие между българската версия и превод на друг език, за меродавна ще се счита българската версия. Клиентът се съгласява, че заедно с българския език имаме право да използваме и като допълнителен език английски език.

1.7 Вие декларирате, че се регистрирате за Услугата за собствено име и не действате от името или за сметка на трето лице.

1.8 14-дневен период за прекратяване за Потребители: Ако използвате Услугата в качеството си на Потребител, Вие имате право в период от 14 дни след сключването на Договора за LeuPay Wallet Сметка да се откажете от Вашия Договор като закриете своята смета/и. Ние ще Ви върнем наличните парични средства по банкова сметка, посочена от Вас или в брой посредством LeuPay Wallet Картата (ако имате такава), след като завършите процеса на активиране на Картата. Вие няма да дължите каквито и да е такси и разноски за упражняване на това свое право, но сте длъжни да заплатите всички трансакции, извършени докато Вашата Сметка все още е била открита. Вие може да ни уведомите за желанието си да закриете Вашата Сметка през Вашия Онлайн профил за Услугата или като ни се обадите в нашия Център за контакт. В случай, че този 14-дневен период е изтекъл, вие все пак може да закриете Вашата Сметка в съответствие с Раздел 14 на настоящия Договор.

2. Допустимост (годност) за e-money платежни услуги. Възрастови ограничения. Идентификация и верификация:

2.1 За да отговаряте на условията за допустимост за платежните и услугите за електронни пари, Вие следва (i) да сте навършили 18-годишна възраст (освен ако не сте Подопечен, съгласно описаното по-долу); и (ii) да сте установен в една от държавите, посочени на Уебсайта на Услугата или в Мобилното приложение; и (iii) Вие или който и да е друг потребител на Допълнителна карта не следва да присъствате в какъвто и да е черен списък или лист със санкции във връзка с пране на пари/финансиране на тероризъм, официално публикуван и оповестен от Регулаторите, или да присъствате в черни (или сходни) списъци на картовите измамници.

2.2 Идентификация и верификация: Ние имаме законоустановеното задължение да идентифицираме и верифицираме Вашата самоличност в съответствие с приложимото законодателство относно мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма, нашите вътрешни процедури във връзка с прилагането на тези мерки, както и процедурите и приложимите правила на Картовите организации.

(i) За тази цел ние изискваме идентификация и регистрация на Вашите лични данни (чрез Уебсайта на услугата), като например (но не само) Вашите имена, адреси, дата на раждане, гражданство, данъчен номер, регистриран мобилен телефон и други.
(ii) На следващо място, Вие следва да преминете идентификация посредством face-to-face видео част, проведен с наши служители или служители на наш подизпълнител. За да преминете през видео чат идентификацията Вие следва да сте навършили най-малко 18-годишна възраст. Личните данни, снимките, включително Вашите снимките и документите, събрани по време на видео разговора, са подробно описани в Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия Договор. С настоящото Вие потвърждавате и се съгласявате, че за да Ви бъде открита Сметка за електронни пари и за да използвате платежните услуги, Вие следва успешно да преминете през идентификация и верификация чрез видео разговор, както и да преминете всякакви други проверки и мерки (ако е приложимо), прилагани от нас срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. Ние запазваме право си да изискаме всякакви лични данни, допълнителни документи включително, но не само оригинали и/или заверени копия на доказателства за Вашия адрес, оригинали или нотариално заверени копия на документи за самоличност или други документи по всяко време.
(iii) С настоящото Вие се съгласявате, че видео разговорът е единствено част от верификационната процедура, както и с обстоятелството, че Вашата самоличност ще бъде верифицирана от нас чрез независими източници, като например доказателство за актуален адрес, други документи, “PEP” регистри, Dow Jones или други сходни бази данни, регистри на Картовите организации или други независими източници. С настоящото Вие се съгласявате с всякакви подобни проверки и потвърждавате, че ще ни указвате всякакво потърсено съдействие във връзка с изпълнението на тези проверки. Вие се съгласявате, че ние ще имаме изключителна преценка относно определянето на обстоятелството дали сте били надлежно верифициран и дали продължавате да отговаряте на всички изисквания във връзка с прилагането на мерките срещу изпиране на пари и финансирането на тероризма. Ние имаме правото да откажем, преустановим или прекратим Услугата временно или перманентно, в случай, че процедурата по идентификация и верификация не е била надлежно и навременно завършена или във връзка с всякакви други съображения за управление на риска, съображения за сигурност или регулаторни причини, за което ние няма да носим отговорност.
(iv) Вие разбирате и се съгласявате, че платежните услуги, включително сметката и картата/ите, няма да бъдат активни и достъпни до успешното завършване на процедурата по идентификация и верификация съгласно нашите вътрешни правила относно прилагането на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. Ние запазваме правото си да изискваме всякакви допълнителни документи, лични или други сходни данни, оригнали или нотариално-заверени копия на лични или други документи, по всяко време.

2.3 По наша преценка, може да Ви бъде позволено да използвате само част от Услугата, като например LeuPay Wallet Карта или Допълнителна карта, преди успешното приключване на процедурата по идентификация и верификация. В случай че позволим това,вие ще може да ползвате Услугата със специални лимити, като тези лимити ще бъдат изрично определени в секцията относно „Лимити“ в онлайн Сметката Ви. Вие се съгласявате, че тези определени лимити са въз основа на законови изисквания и могат да бъдат предмет на незабавно изменение в съответствие с промяна в законодателната рамка, за което ще бъдете уведомен.

2.4 В случай, че Вие бъдете успешно верифицирани от нас Вашата Сметка ще бъде автоматично активирана със стандартни лимити. Независимо от това, ние можем по всяко време да изискваме допълнителна информация като условие за продължаваното използване на Услугата от Вас. Вие се съгласявате да предоставяте подобна информация, каквато бихме могли да изискваме, без неоправдано забавяне. Лимитите на Вашата сметка/карта са определени в секцията Лимити на Уебсайта на Услугата и в Мобилното приложение.

2.5 Поради законодателни причини, или поради съображения за управление на риска, или от мерки за сигурност, ние можем да налагаме или да променяме лимитите едностранно и без Ваше съгласие, за което ние ще Ви информираме, освен ако нямаме правото по силата на закона да Ви уведомим в определени случаи. Ние имаме правото по своя собствена преценка да решим дали да изменим лимитите след постъпило клиентско поискване за промяна на лимити и ние няма да носим отговорност в случай на отказ във връзка с подобно поискване.

2.6 При регистрация за Услугата и по времето на действие на настоящия Договор, Вие сте длъжни да ни предоставя актуална, пълна и точна информация като персонализирате Вашият онлайн профил, съгласно нашите инструкции, както и да поддържате съответната информация във възможно най-актуален и точен вид през целия период на ползване на Услугата. В случай на каквато и да е промяна в информацията, предоставена от Вас, Вие се съгласявате да обновите незабавно съответната информация в онлайн Сметката Ви.

2.7 Прихващане. Вие се съгласявате, че LeuPay Wallet Услугата може да извършва прихващане от всякакви суми, държани от Вас в Сметки за електронни пари или държани в баланси в различни валути, за всички такси, разноски или други суми, които Вие дължите към нас или свързаните с нас лица. Нашето право да извършваме прихващане означава, че може да приспадаме такива такси, разноски или други суми, дължими Вас към нас или нашите свързани лица съгласно този Договор или друг договор. Ако такова прихващане включва превалутиране на валута, ние ще превалутираме сумата, която Вие дължите по обменния курс към деня на операцията.

2.8 Потребители под 18-годишна възраст („Подопечни”): Не се допуска самостоятелното използване на платежните услуги по настоящия Договор, както и отварянето на собствена сметка за електронни пари и преминаване на видео идентификация за потребители под 18-годишна възраст. В случай, че подобни потребители желаят да използват платежните услуги, те следва да помолят поне един от своите родители или попечители/настойници (наричани за краткост „Законен представител”) да изтеглят Мобилното приложение, да се регистрират за Услугата, да сключат Договора, да изпълнят надлежно видео идентификацията и да добавят потребителя, ненавършил 18-годишна възраст като „Подопечен” към своята сметка/акаунт. За да се добави „Подопечен”, основният клиент следва да въведе имената, датата на раждане и мобилния телефонен номер на Подопечния. Подопечните потребители не се считат за клиенти на платежните услуги или за целите на предоставяне на сметката за електронни пари и нямат самостоятелни претенции във връзка с балансът по електронни пари в Подопечната сметка. Въпреки това, такива потребители имат възможност да се свързват с нас чрез Центъра за контакт или чрез чата в случай на загубена или открадната допълнителна карта, като в тези случай ще бъдат помолени да посочат своите имена, дата на раждане и регистриран мобилен телефон от съображения за сигурност. Ние запазваме правото си да изискаме от Законния представител всякакви документи, които да удостоверят и докажат връзката му с лицето, което е Подопечен.

2.8.1. Веднъж успешно добавени като „Подопечни”, такива потребители ненавършили 18-годишна възраст ще могат да използват Услугата единствено в качеството на подсметки (“subaccounts”) към главната сметка на Законния представител и/или като допълнителни карти, свързани със сметката на Законния представител и единствено докато основната сметка на Законния представител продължава да бъде активна, неблокирана и/или непрекратена. Всякакви претенции относно чарджбек (chargeback) или във връзка с неразрешени трансакции с допълнителни карти/сметки следва да бъдат направени от Законния представител.

2.8.2. По искане на Законният представител, на подобни потребители могат да бъдат издадени допълнителни платежни карти (ембосирани или неембосирани с имената на Подопечния), или да бъдат намалени лимитите или прекратени такива. Подобни Подопечни потребители имат възможността да използват функционалностите за Зареждане, Изпращане на пари и Заявка за електронни пари (Request for money) със стриктни лимити, задавани посредством акаунта на Законния представител, като тези карти ще бъдат ограничени до определени MCC категории, съгласно правилата на Картовите организации. Информацията относно всички трансакции, извършвани от Подопечните потребители ще бъде изпращана през Чата до сметката/акаунта на Законния представител.

2.8.3. След като потребителят навърши 18-годишна възраст, той може да сключи Договор за самостоятелна сметка за електронни пари/платежна карта чрез Мобилното приложение и след успешна идентификация и верификация на лицето, на чието име ще бъде открита сметката, със стандартни функционалности и лимити. Всякакви карти, издадени преди този момент, ще могат да продължат да бъдат използвани посредством новата независима сметка. Историята на трансакциите на Подопечния преди навършване на 18-годшна възраст също ще бъде налична в новата независима сметка.

2.8.4. Разкриване на информация към моите Подопечни: Настоящата клауза се прилага единствено за Законния представител на Подопечни с подсметки и/или допълнителни карти: С настоящото аз, Законният представител, изразявам своето съгласие да разкривате към моите Подопечни, притежаващи подсметки и/или допълнителни карти, обстоятелството, че повече нямам открита сметка с Вас.

3. Зареждане на Сметка и получаване на средства:

Можете да закупите или да получите електронни пари по следните начини, както е разрешено от Услугата.

3.1 Зареждане със Запаметена карта:

3.1.1 Вие може да решите да регистрирате валидна карта (Запаметена карта), чийто упълномощен държател сте Вие и която да бъде използвана за финансиране на покупката на електронни пари за Услугата. Закупуването на електронни пари чрез Запаметена карта може да бъде както за сума, определена от Вас, така и за сума, определена от нас, в случаите, когато е такава е необходима за кредитиране на Вашата Сметка за извършване на платежна трансакция или за заплащането на такси по този Договор. С добавянето на Запаметена карта Вие се съгласявате да използвамe Запаметената карта за операции по зареждане на Вашата Сметка, че наредена в съответствие с правилата по този Договор операция по зареждане не може да бъде отменена веднъж, щом е надлежно наредена, и че ние имаме правото да проверяваме добрия статус на Запаметената карта при Финансовата институция или Издател, издал картата, в т.ч., но не само, чрез процедурата за верификация на Запаметена карта или по друг начин. Лимитите за зареждане чрез запаметена карта са налични във Вашия онлайн профил. Вие можете да промените лимитите по начина, разрешен от Услугата, като успешно завършите процедурата за верификация на Запаметена карта, която можете да намерите във Вашия онлайн профил.

3.1.2 Ние ще съхраняваме информацията, която предоставяте, като например данните за Запаметената карта, и ще обработваме трансакциите за зареждане през съответната Картова организация. Вие се съгласявате, че данните за Запаметената карта ще бъдат използвани от нас за:

а) дебитиране или начисляване на такси на Запаметената карта за закупуване на електронни пари и/или обработка на операция по зареждане или платежна трансакция, включително всички свързани такси, както е приложимо;
б) дебитиране или начисляване на такси на Запаметената карта за обработка на всички плащания, за които следва да бъдете таксувани с всички останали видове такси или разходи, на основание настоящия Договор или ползването на Услугата;
в) кредитиране на Вашата Запаметена карта, при изрично искане и съгласие от наша страна, а също и в други случаи на връщане на платежна операция или в други случаи на обратно действие на плащане или възстановяване на суми, в размер на сумата, която може да бъде необходима за извършване развалянето на операцията за зареждане или платежната трансакция, или за възстановяване на суми чрез Услугата.

3.1.3 Ако решите да регистрирате няколко Запаметени карти, трябва да изберете тяхното подреждане по приоритет, което ние ще следваме при операция по зареждане. Вие трябва да изберете подредбата на дебитиране на Вашата Сметка от наличните Баланси или от Запаметените карти. Чрез Услугата, Вие можете да активирате, респективно след това да деактивирате, функционалността за автоматично зареждане на Вашата Сметка от Запаметената Карта с цел плащане на физически POS или виртуален POS (в Интернет), в който случай на зареждане няма да бъде начислена съответна такса за зареждане. За да активираме за Вас тази функционалност, е възможно да поставим изисквания за верифициране на Запаметената карта, а също и други допълнителни условия. Ако активирате тази функционалност, Вие (1) не можете да оспорите или да отмените операцията по зареждане и (2) следва да приемете, че ако Запаметената карта не може да бъде дебитирана по някаква причина и разполагате с достатъчен баланс във Вашата Сметка, Вашият Баланс може да бъде дебитиран за изпълнението на платежната трансакция.

3.2 Зареждане с банков превод: Вие можете да наредите кредитен превод от банкова сметка към Вашата LeuPay Wallet Сметка за предоставените от нас електронни пари. При получаване на сумата от превода при нас ние ще издадем електронни пари за същата сума и валута като сумата и валутата, получени от нас, и в същия работен ден като датата на получаване на средствата. Ние не носим отговорност и не контролираме кога ще получим средствата от Вашия доставчик на платежни услуги и дали Вашият доставчик на платежни услуги или кореспондентските банки ще ви начислят такси за прехвърлянето на средствата, както и дали ще прехвърли сума към нас в пълен размер. Вие ще бъдете уведомени чрез Вашия онлайн профил за Услугата, в секциите „Баланс“ и „История на транзакциите“ за размера на издадените електрони пари, както и за датата на зареждащата трансакция.

3.3 За да получите сумата по Вашата Сметка, Вие трябва да предоставите коректния номер на Вашата сметка и/или коректния IBAN, както и други данни за Сметката на Получателя (Вие), по начина, посочен във Вашия Онлайн профил. Лимитите за зареждане с банков превод са посочени в във Вашия онлайн профил.

3.4 Вие се съгласявате, че можем да наложим различни ограничения върху сумите на закупени електронни пари или специални изисквания или да не приемем банков превод от определени банки по наша преценка.

3.5 Датата на вальора за сметката на Получателя, както и сумата при входящ превод ще бъдат налични не по-късно от Работния ден, в който сумата на финансовата транзакция е кредитирана по сметката, която се държи при нас.

3.6 Зареждане в брой: В случаите, в които е указано в Услугата, а също и по начина и при условията, които са посочени, Вие може да закупите електронни пари в брой, но само на местата, където такова зареждане е разрешено, и само за вида на Сметките и при лимитите за зареждане в брой, одобрени от нас. Зареждането в брой е възможно в офисите, магазините или пунктовете за продажба на някой от нашите упълномощени агенти или подизпълнители, посочени на Уебсайта на Услугата. Зареждането в брой е възможно на ограничени места и за ограничен брой държави, посочени на Уебсайта на Услугата ("Разрешени точки за зареждане в брой"). На разрешените места за обслужване на парични операции в брой може да бъдете таксувани допълнително по преценка на нашия партньор, като например с такса за зареждане в брой, която се добавя към сумата, която желаете да заредите в брой. Ние ще издадем електронни пари за сумата, платена от Вас в брой, минус таксата за зареждане на пари (ако има такава) и ще Ви предоставим сумата веднага след получаването на средства или в случай на Получател, който не действа в качеството си на Потребител - най-късно на следващия работен ден след получаването на средствата. В някои случаи, като например съвместни кобрандирани програми с наши подизпълнители, по наша преценка ние може да Ви предоставим сумата и по-рано от получаването на средства. Лимитите за зареждане в брой може да варират в зависимост от мястото и държавата и са налични на Уебсайта на Услугата или на самото място.

3.7 Операция по зареждане чрез някои от различните методи за зареждане може да бъде отхвърлена или ограничена от нас поради регулаторни причини, правилата за риск и сигурност, или с цел избягване на противоречие от наша страна между различни Услуги, които ползвате, или на друго основание, а също така и може да бъде отхвърлена или забавена, по разумни причини извън нашия контрол. Ние не можем да гарантираме приемането на който и да е конкретен метод на зареждане и можем да направим изменим условията или изобщо да прекратим по всяко време и без предизвестие приемането на който и да е конкретен метод за зареждате, за което няма да носим отговорност.

3.8 Вие се съгласявате, че не можете да осъществите успешно чарджбек след операция по зареждане на място на основание "стоката не е доставени или друго подобно", тъй като закупените електронни пари (закупената стока) се издават (доставят) от нас при получаване на средства.

3.9 Бюджет: Вие можете да определите Бюджет посредством Услугата – фиксирана сума електронни пари, в рамките на постановените лимити от Услугата, която периодично се дебитира от инструмента за зареждане (запаметената карта или други инструмент) и се кредитира под формата на електронни пари в сметката, като тази операция се определя за определен период от време, като например на дневна, седмична или месечна база. Вие можете да използвате или разходвате размера на бюджета, както и останалия баланс на електронни пари. Тези средства могат да бъдат блокирани или задържани от нас, по същия начин и на същите основания като електронните пари. Вие разбирате и се съгласявате, че чрез съгласието Ви за първата операция по зареждане на сметката Ви с цел възстановяване на фиксираната сума на бюджета, Вие давате своето съгласие за изпълнение на периодично плащане (recurring transactions) с инструмента за зареждане и в този смисъл, Вие няма да имате право на чарджбек (chargeback) или отмяна (reversal) на неразрешени трансакции. Вие можете да измените или преустановите Бюджета по всяко едно време чрез Услугата.

3.10 Услугата предоставя възможност за зареждане с пари (top-up) на ваучери и предплатени мобилни номера („Top-up”) от баланса на LeuPay Wallet. Услугата се предоставя чрез трети лица-подизпълнители, които действат в качеството си на top-up дистрибутори (reseller) за Мобилните оператори, предоставящи ваучерите или предплатените мобилни номера. Ние не действаме в качеството на предоставящи ваучери или предплатени мобилни номера. Някои Мобилни оператори или някои от техните представители могат да начисляват такса върху сумата, с която се зарежда съответния ваучер или мобилен телефонен номер (“Top-up такса”). Такива такси варират с оглед на Мобилните оператори и не зависят от нас. В подобни случаи, тези такси ще бъдат изписвани в LeuPay Wallet, преди дебитиращата трансакция, и Вие ще имате правото да откаже съответния top-up, в случай че не сте съгласен с таксата. Ние единствено събираме таксата и я изплащаме на представителя на Мобилния оператор или неговите подизпълнители. Ние не отговаряме за каквито и да е претенции за компенсация във връзка с надлежното доставяне или качеството на ваучерите или предплатените минути за разговор от Мобилните оператори, техните представители или подизпълнители

3.11 При каквато и да е платежна операция, която може да бъде счетена за трансгранична платежна операция, анправена в Евро, сумата ще бъде преведена от нас към сметката на бенефициента не по-късно от работния ден, следващ деня, в който платежното нареждане е било направено.

3.12 Получаване на пари: Вашата Сметка може да бъде заредена с електронни пари при получаване на пари от други Ваши Сметки или услуги, които ползвате в рамките на нашата система, както и от други банкови сметки. За да получите пари от Сметка на друг Клиент в рамките на нашата система, трябва да предоставите на Платеца или регистрирания от Вас имейл за Услугата, или регистрирания от Вас мобилен телефонен номер за Услугата, или номера на Вашата Сметка, който може да намерите във Вашия Онлайн профила за Услугата. За да получите пари от банкова сметка (входящ паричен превод), Вие трябва да предоставите на Платеца правилния номер на Вашата сметка и/или да Вашия коректен IBAN, както и други данни за Сметката на Получателя (Вие), по начина, посочен във Вашия онлайн профил.

4. Изпращане и Заявка (Request) за електронни пари чрез LeuPay Wallet Услугата

4.1. След като бъдете верифициран, Вие можете да изпращате електронни пари чрез Услугата до други потребители, регистриран за LeuPay Wallet Услугата. За да използвате функционалността „Send Money” чрез Услугата, Вие следва да въведе валиден мобилен телефонен номер на потребителя, регистриран за услугата (получател). Вие разбирате и се съгласявате, че LeuPay Wallet Услугата не позволява функционалността Send Money да бъде използвана за изпращане на средства към лица, които не са регистрирани за Услугата.

4.2. Вие носите пълна отговорност за коректното въвеждане на нареждания за плащане чрез функционалността „Send Money”. Чрез натискане на бутона "Send Money" или подобен в мобилното приложение и след въвеждането на тайния код, когато е изискан от Услугата, Вие потвърждавате, че извършвате потвърдено и неотменимо платежно нареждане към нас за извършване на плащането и за дебитиране на средствата Ви с размера на трансфера, както и с всички приложими (ако има такива) такси. Потвърдени платежни нареждания, след като бъдат получени от нас, не могат да бъдат отменени.

4.3. Ние ще изпълним разрешеното от Вас платежно нареждане, в случай че Вие притежавате достатъчно баланс в избраната от Вас сметка за покриване на сумата на превода, ведно с всички дължими такси. Ние имаме право да откажем да изпълним определена трансакция, ако липсва необходимата наличност на електронни пари в съответната валута, или имаме основание да считаме, че платежното нареждане е подадено от неоправомощено лице или трансакцията е измамна, незаконна или в нарушение на настоящия Договор или в нарушение на друг закон или регулация

4.4. Ние се задължаваме да изпратим средствата, наредени чрез Send Money функционалността до друг потребител на LeuPay Wallet и да кредитираме неговата LeuPay Wallet Сметка със сумата на нареждането в рамките на същия ден, в който е получено надлежното платежно нареждане.

4.5. Заявка (Money Request) за електронни пари:

(i) Вие можете да изпратите Заявка (Request) за получаване на сума електронни пари от друг потребител, регистриран за LeuPay Wallet Услугата чрез изпращане на Заявка (Request) чрез LeuPay Wallet Услугата, след като определите размера на заявените електронни пари. Вие потвърждавате и се съгласявате, че потребителят на LeuPay Wallet Услугата, който получава Заявката за електронни пари (Money Request) има правото да прецени дали да потвърди или откаже заявката и ние няма да носим отговорност в случай, че този потребител не изпълни или не е в състояние да изпълни операцията „Send Money“ поради статуса на неговата/нейната LeuPay Wallet Сметка (като например поради лимитите на сметката или поради блокирането й, както и други сходни причини);
(ii) Ние имаме правото да блокираме функционалността за заявка на електронни пари частично или напълно, с оглед на всички потребители или отделна група от потребители или индивидуално, в случай на постъпили потребителски оплаквания, както и в случай че други сериозни причини го налагат;

5. Отказ, отмяна на неразрешени трансакции и отмяна на неточни платежни нареждания:

5.1. Когато откажем да изпълним платежно нареждане, отказът и, а случай че е възможно, и основанията за него, както и процедурата за коригиране на фактическите грешки, които са довели до отказа, ще Ви бъдат съобщени, ако това не е забранено от приложимото Европейско или национално законодателство. Ние ще Ви уведомим чрез мобилното приложение в най-кратък срок. Ние имаме право да начислим такса за предоставяне на допълнителна информация за подобно уведомяване, в случай че отказът е обективно основателен.

5.2. Вие сте длъжни да ни уведомите незабавно и без отлагане посредством номерата за връзка с Центъра за контакт, посочени на уебсайта www.leupaywallet.com, в случай на загуба, кражба, злоупотреба или неразрешено използване на персоналните характеристики за сигурност, и/или на Карта/ите, както и да предприемете всички необходими превантивни и защитни мерки, позволени от Услугата или от нас за ограничаване на риска и щетите. В случай, че нямате качество на потребител, Вие нямате право да претендирате, че дадена трансакция е неразрешена, поради липса на съгласие.

5.3. Вие разбирате и се съгласявате, че ние не винаги ще може да върнем сумата на неразрешена трансакция, в случаи, при които крайните срокове за chargeback пред Картовите организации са изтекли, или при други случаи, съгласно правилата на съответната Картова организация, като в подобни хипотези ние няма да бъдем отговорни към Вас в по-големи размери от тези, определени съгласно приложимото законодателство.

5.4. Когато получите плащане, Вие отговаряте пред нас за пълния размер на плащането, включително и за всякакви такси, в случай че в последствие то е било отменено, независимо от причината за отмяна. В допълнение към всеки друг вид отговорност, в случай на Отмяна (Reversal), или в случай, че загубите чарджбек (Chargeback) или Иск/Претенция (Claim), Вие ще ни дължите сума, равняваща се на сумата на Отмяната (Reversal), на чарджбека (Chargeback) или на Иска/Претенцията (Claim) и приложимите такси съгласно Тарифата и други разноски, свързани с Отмяната (Reversal), чарджбека (Chargeback) или Иска/Претенцията (Claim). Ние имаме правото да дебитираме Вашата сметка за да възстановим всякакви суми и такси, дължими от Вас, във връзка с Отмяна (Reversal) или чарджбек (Chargeback) или Иск/Претенция (Claim) или Резерв (Reserve), незабавно и без необходимост от предизвестие.

5.5. Вие се съгласявате, че в случай че платежната трансакция не бъде одобрена поради каквато и да е причина, или в случай, че Търговецът желае възстановяване на пълния или частичен размер на сумата, следните правила ще намерят приложение:

(i) Отмяна или Възстановяване на пълната сума по трансакцията – сумата на трансакцията се възстановява в първоначалната валута; или
(ii) Частична отмяна или частично Възстановяване на сумата на трансакцията – сумата, подлежаща на отмяна или възстановяване се възстановява във валутата на трансакцията; или
(iii) В случай, че плащането е било извършено с Карта чрез дебитиране на свързан инструмент за захранване – сумата, подлежаща на отмяна или възстановяване се възстановява във валутата на Картата; или
(iv) В случай, че плащането е било извършено с електронни пари чрез дебитиране на свързан инструмент за захранване – сумата, подлежаща на отмяна или възстановяване се възстановява към инструмента за захранване, ако е възможно, а ако не –възстановяването се извършва по Вашия LeuPay Wallet във валутата на трансакцията.

5.6. В случай, че имаме обосновани съмнения или получим информация за измама или плащания с откраднати или фалшифицирани карти, или за неразрешени трансакции с карти, или други нередовности във връзка с Вашето ползване на Услуга, от трети лица, като например от Картовите организации или друг Регулатор, или картоиздатели или лица, приемащи плащания (Acquirers), ние имаме правото да задържим или блокираме всички суми по Вашата сметка, включително по сметки, за които може да се направи обосновано предположение, че са свързани с Вашата сметка, и да инициираме разследване без предизвестие към Вас или други трети лица. Вие сте задължени да ни указвате съдействие и да ни предоставяте всякаква поискана информация, свързана с подобни съмнения за измама или неразрешени трансакции. Ние ще извършим вътрешно разследване в рамките на разумен срок и ще Ви информираме за неговия резултат, освен в случаите, при които това е забранено по силата на закона. Вие потвърждавате и се съгласявате, че в определени случаи на нарушения, ние можем да бъдем задължени да предоставим информация за Вас към регистрите на Картовите организации или други регулатори и да прекратим предоставянето на Услугата, за което няма да носим отговорност.

5.7. Други правила за ползване на Услугата:

5.7.1. Извън посоченото по-горе, Вие се съгласявате и потвърждавате, че декларирането и заплащането на каквито и да е приложими данъци, произтичащи от използване на Услугата и които по силата на закон са Ваше изключително задължение, са изцяло Ваша отговорност. С настоящото Вие се съгласявате да съблюдавате всички приложими разпоредби на данъчното законодателство.

5.7.2. Вие потвърждавате и се съгласявате, че продажбата на Стоки и Услуги, включително но не само продажби свързани с top-up или предплатени или сходни услуги, представляват отношения между Вас и Търговец, по които ние или нашите Клонове, Агенти или свързани лица не сме страни. Ние няма да носим отговорност за изпълнението на задълженията от страна на Търговците.

5.7.3. Ние Ви предоставяме, посредством LeuPay Wallet платформата, информация за баланса/ите, IBAN, както и за други уникални идентификатори на сметката, информация относно трансакциите, история на трансакциите, статус на сметката, статус на другите платежни инструменти, Вашият статус от гледна точка на клиентската верификация, уведомления и друга важна информация във връзка с Вашата сметка за електронни пари, отворена по силата на настоящия Довор. Вие давате своето изрично съгласие за разкриване на Вашите лични данни и информация относно използваните от Вас услуги за електронни пари, както и платежни услуги, Aйкарт Сървисиз АД. за целите на предоставяне на LeuPay Wallet Услугата.

5.7.4. Вие можете да извършвате справки във връзка с Вашите трансакции без заплащане на допълнителни такси, в раздела „Transaction history”, който се обновява периодично, като с настоящото Вие се съгласявате да не получавате извлечения на хартиен носител. По Ваше искане и според наша преценка можем да Ви предоставим допълнителни извлечения относно трансакциите, на хартиен или друг носител, като в този случай ние имаме правото да начислим съответната обоснована такса за администриране. Ние можем да Ви начислим такса за други информационни услуги, различни от стандартните информационни услуги, предоставяни чрез Услугата, или от предоставяните от нас допълнителните услуги, съгласно посоченото в Тарифата.

6. Защитни характеристики на платежните инструменти. Мерки и изисквания за сигурност:

6.1 Ние сме Ви предоставили Персонализирани характеристики за сигурност, които отговарят на изискванията за задълбочено установяване на идентичността на клиента, за използване на всички платежни инструменти, включени в Услугата, в т.ч., но не само парола, еднократен код за достъп (OTP)получаван чрез СМС или генериран посредством специално мобилно приложение за достъп до Вашия Онлайн профил и потвърждение на платежно нареждане, ембосиран номер върху Картата, ПИН код, CVC/CVV или подобен код на Картата, парола за Мобилното приложение и други, които са необходими средства за опазване на защитата на Вашите платежни инструменти. Ние ще осигурим на Вас или на лицата, които са оправомощени от Вас да използват платежните инструменти, защита от неоправомощен достъп от страна на трети лица до персонализираните характеристики за сигурност, както и съответствие с всички Регулаторни технически стандарти, като това не отменя Вашите задължения по настоящия Договор за тяхното опазване.

6.2 Вие можете да контролирате сигурността на платежните инструменти, като ги активирате или деактивирате за определени трансакции, като например интернет транзакции, теглене от банкомат или друго, получаване на SMS или имейл след извършване на всяка транзакция с Карта и налагане чрез Услугата на по-рестриктивни спрямо стандартните лимити за плащане (в т.ч. Вашия Онлайн профил, Мобилното приложение или SMS команди чрез регистриран мобилен телефонен номер или по други налични начини). Вие се съгласявате да използвате тези механизми за контрол на сигурността, налични чрез Услугата, за да сведете до минимум рисковете от неоторизиран достъп до Вашата сметка и неразрешени трансакции. Вие следва да използвате функционалностите на Услугата за деактивиране на Картата за трансакции, извършвани в интернет и теглене на пари, налични само с едно кликване на мишката или чрез SMS, като разрешавате трансакции в интернет или теглене на пари само когато желаете да извършвате такива.

6.3 Вие се съгласявате да използвате уникалните данни за достъп, като например потребителско име и парола и други Персонализираните характеристики за сигурност на платежните инструменти единствено в съответствие с настоящия Договор и закона. Вие нямате право да предоставяте и не трябва да позволявате разкриване на Персонализираните характеристики за сигурност на трети лица, дори и когато Картата или платежният инструмент са базирани на ПИН, тъй като дори и при тях Картата или платежният инструмент може да бъде употребен и да доведе до неразрешени трансакции, за които ще носите пълна отговорност. Вие не трябва да разкривате данните за достъп до Вашата Бизнес Сметка (потребителско име и парола), тъй като те могат да бъдат идентични с данните за достъп до Вашата Персонална Сметка и има риск от извършване на неразрешени трансакции. Неизпълнението на това задължение е нарушение на Вашите задължения за опазване на Персонализираните характеристики за сигурност на платежните инструменти и Вие ще носите пълна отговорност за произтеклите от това неразрешени трансакции като последица от неизпълнението на гореспоменатите задължения, независимо дали това се е случило умишлено или при груба небрежност.

6.4 Вие приемате и се съгласявате, че всички Карти, свързани към Вашата Сметка, осигуряват достъп до електронните пари складирни в ния и Вие носите отговорност за всички трансакции и такси, произтичащи от използването на свързаните с Вашата Сметка Карти.

6.5 Ако имате съмнения, че Вашата Сметка или друг Ваш платежен инструмент са били използвани по непозволен начин, както и в случай на извършени непозволени трансакции, Вие следва незабавно да ни уведомите. Вие се задължавате да осъществите връзка с нас посредством Центъра за обслужване на клиенти или секцията „Свържете се с нас” на Уебсайта за Услугата незабавно и при първа възможност в случаите на изгубване, кражба, присвояване или непозволено използване на уникалните данни за достъп, както и да предприемете всички превантивни мерки за сигурност, позволени от Услугата, включително деактивиране на компрометирания платежен инструмент, използвайки функциите на Услугата, или да ни позволите да го деактивираме ние, като по този начин ограничите риска от непозволени трансакции и щети. Вие също се съгласявате да ни уведомите незабавно по същия начин за всякакви други пробиви в сигурността, отнасящи се до Услугата, за които сте узнали.

6.6 Ние можем да преустановим използването на LeuPay Wallet Услугата частично или напълно, включително да блокираме Вашата Сметка, в случаите, когато подозираме, че тяхната сигурност може да е била компрометирана, или че е налице непозволено използване или измама. Ние ще Ви уведомим предварително, или ако това не е възможно, веднага след прекъсване на достъпа до Услугата, посочвайки причините за спирането, освен ако това предоставяне на информация ще осуети прилагането на оправдани мерки за сигурност или би било в противоречие със закона. Ние ще започнем отново да Ви предоставяме Услугата, или ще Ви предоставим нови данни за достъп, или Персонализирани характеристики за сигурност възможно най-скоро, след като причините за спирането бъдат отстранени и при условие, че изпълните своите задължения към нас.

6.7 Повече информация за мерките за сигурност, които трябва и сте в състояние да предприемете, е предоставена на нашия Уебсайт за Услугата или във Вашия онлайн профил.

7. Защита на Вашите личните данни. Финансова тайна:

7.1 Ние имаме правото да съхраняваме и обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство и условията на този договор, доколкото това е необходимо за надлежното изпълнение по търговските взаимоотношения и доколкото съответства на съществуващите императивни правила на закона и Регулации. Ние запазваме единствено информация, която служи за изпълнението на задълженията ни и единствено в рамките на обхвата на предоставяната Ви услуга. С оглед на това Вие ни упълномощавате да събират, обработват и запазват данни относно Вас, предоставени от банки или други лица с професионална/бизнес дейност. За информация относно защитата на конфиденциални данни Вие сте длъжни да прочете Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия договор, достъпна на Уебсайта за Услугата. Вие имате право, след като направите съответното искане посредством раздела „Свържете се с нас“ на Уебсайта на Услугата, да бъдете снабдени с електронно копие на Политиката, което ще Ви бъде изпратено в PDF формат.

8. Нашата Политика на допустимост и Забранени трансакции:

8.1 Вие може да използвате Услугата само добросъвестно и в съответствие с функционалностите на Услугата по начина, определени във Вашия Онлайн профил за Услугата, според изискванията на Картовата организация по отношение на Картата и в съответствие с настоящия Договор. Вие можете да ползвате Услугата само доколкото това е позволено от:

(i) Договора;
(ii) Характеристиките, настройките и лимитите за Услугата, включително възможността за задаване на различни опции от Вас щом Услугата позволява това, които се публикуват и периодично актуализират на Уебсайта за Услугата или във Вашия онлайн профил за Услугата; и
(iii) Приложимите закони, регулации или общоприети практики, указания и инструкции в съответните юрисдикции.

8.2 Стриктно е забранено използването на услугата по начин, който нарушава настоящия Договор, или с каквито и да е незаконни цели, включително, но и не само измами (fraud),пране на пари, укриване на данъци или други. По-специално, Вие няма при никакви обстоятелства да използвате Услугата за извършване на дейности и извършване на трансакции, които неизчерпателно включват или могат да включат някоя от следните дейности:

a) Нарушаване на този Договор (включително, но не само предоставяне на неверни данни за Вашата самоличност като фалшиво име, имейл адрес, множество телефонни номера или други данни с цел или в резултат на които се е стигнало до откриване на множество сметки на един потребител или избягване на ограниченията, поставени от нас по някакъв друг начин); или
б) Нарушаване или възникване на риск от нарушаване от Ваша страна на приложимите закон, постановление, договор, регулаторен акт (например такива, уреждащи предоставянето на платежните услуги, включително прилагането на мерки против изпирането на пари или против финансиране на тероризма или подобни регулаторни изисквания, включително случаите, в които ние не можем да верифицираме Вашата личност или други данни а Вас според регулаторните и вътрешни правила, закони относно защита на Потребителите, нелоялната конкуренция, дискриминация, хазарт, заблуждаваща реклама, незаконна търговия или размяна на всякакви Стоки и Услуги, забранени от което и да е приложимо законодателство); или
в) Злоупотреба от Ваша страна с процедурата по отмяна и чарджбек, предоставени от банката или издателя на платежни карти, които Ви обслужват; или
г) Ползване на услугата по начин, който има или може да има за последици оплаквания, спорове, претенции или искове (claims), отмяна или чарджбек на трансакции, разноски, глоби, неустойки или друг вид отговорност, понесена от нас; или
д) Иницииране на трансакции, които могат да бъдат определени като авансови плащания или улесняващи извършването на авансови плащания от Търговец или за улесняване на закупуването на ценни книжа (пътнически чекове, платежни нареждания и др.); или
е) Нарушение на нашите или тези на трети лица авторски права, патенти, търговски марки, търговска тайна или каквото и да е друго право на интелектуалната собственост или други свързани лични права; или
ж) Използване на Услугата от Ваша страна във връзка със всяка друга нелегални трансакции като например, но не и изчерпващи се до събирането чрез Услугата на всякаква лична информация, която може индивидуализира дадено лице, включително имена на профили; или
з) Ползване на Услугата за продажба или покупка на стоки и/или услуги, които не са допустими, съгласно определеното от нас на Уебсайта за Услугата или указано писмено от на.

8.3 Вие не може да използвате Услугата и/или може да не приемете договора, а ние имаме право временно да преустановим или окончателно да прекратим предоставянето на Услугата, и самия Договор незабавно без да бъдете уведомен за това предварително:

а) Вие не сте навършил необходимата възраст, за да бъдете обвързан чрез договор с нас и за да оперирате с платежен инструмент или зареждащ инструмент, който да използвате за Услугата; или
б) Вие сте лице, на което е забранено да ползва Услугата съгласно приложимите закони, Регулации на Картовите или на други организации, или съгласно нашите правила и политики; или
в) Вие не сте бил успешно идентифициран или верифициран, като преценката за последното е изцяло наша; или
г) Други важни причини, свързани с управление на риска и регулаторни изисквания, налагат това, като преценката за последното е изцяло на наша.

8.4 Ние си запазваме правото да Ви уведомим чрез имейл по всяко време относно прекратяване предоставянето на Услугата, която е налична по отношение на Вас. Този отказ зависи изцяло от нашата преценка и дружеството няма да носи каквато и да е отговорност за каквито и да е обезщетения.

8.5 Вие ни упълномощавате да получаваме в определени случаи кредитен отчет и/или да извършваме от време на време кредитни или други релевантни проверки, както сметнем за подходящо, за да оценим Вашата заявка за регистрация за Услугата или да продължите да използвате Услугата изобщо.

8.6 Вие се съгласявате да не получавате достъп (или да се опитвате да получите достъп) до някоя от Услугите по какъвто и да е друг начин освен чрез Вашия онлайн профил за Услугата и Картата, които сме предоставили за Услугата, освен ако ви е било разрешено специално да направите това в отделено споразумение между нас. Вие приемате, че това ограничение ще се прилага за използването на Услугата чрез автоматизирани средства.

8.7 Вие се съгласявате, че няма да участвате в дейност, която пречи на или прекъсва Услугата (или свързаните с нея сървъри и мрежи, които са свързани с Услугата.

8.8 Вие се съгласявате, че няма да възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате Услугата за каквато и да е цел.

8.9 Вие приемате, че носите пълната отговорност (както и че ние не носим никаква отговорност пред Вас или пред трети лица) за всяко нарушение на Вашите задълженията по Договора и за последиците (включително всякакви загуби или вреди, които може да понесете) от всяко такова нарушение.

8.10 Вие разбирате и се съгласявате, че за да изпълним всички наши задължения съгласно приложимото законодателство за прилагане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и съгласно други актове, свързани с тяхното прилагане, както и всички европейски, така и национални законодателства в гореописаната сфера, ние можем без предварително да Ви уведомим да изработим общи правила, практики и лимити, които се отнасят до ползването на Услугата без да Ви известяваме предварително, включително, но не само индивидуални или общи лимити, лимити на обема или оборота електрони пари, лимити на трансакции или други лимити за сумите, вида или броя на зареждащите трансакции или лимити на платежните трансакции през всякакъв определен времеви период. Ние ще Ви уведомим за всяка промяна в нашите политики и лимити в разумен срок освен ако такива уведомления не са забранени от гореописаното законодателството за прилагане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

8.11 Ние може да откажем да изпълним всяка операция по зареждане, платежна трансакция, платежно нареждане или друго ползване на Услугата, ако имаме достатъчно основание да подозираме, че е налице измама, нарушаване на Договора или Регулации от Ваша страна или нарушаване на закона или правилата на Картовите схеми или други организации. Трансакции могат да бъдат също забавяни поради необходимост от съобразяване с нашите задължения във връзка с приложимото законодателство срещу изпирането на пари, включително ако се заподозре, че трансакциите са свързани с измама или с незаконни или непозволени дейности. В случай че откажем да изпълним операция по зареждане, платежна трансакция или платежно нареждане, Вие ще бъдете уведомен за това, освен ако подобно действие е забранено от закона или ще компрометира необходимите мерки за сигурност.

8.12 Вие разбирате и се съгласявате, че ако прекъснем достъпа до Вашата Сметка за електронни пари или до който и да е платежен инструмент, като прекъснем ползването на Вашите Персонализирани характеристики за сигурност или блокираме картата/картите, Вашият достъп до Услугата може да бъде възпрепятстван, както и достъпът до данните за Вашата Сметка или до всеки файл или друго съдържание, което се намира във Вашата Сметка или е свързано с Вашите електронни пари или платежни инструменти.

8.13 Ние не носим отговорност за отказани платежни трансакции или недостъпност на Услугата, поради липса на потвърждение на трансакцията от страна на издателя на Картата, с която се плаща, поради недостатъчен Баланс в Сметката, за използване на Карта, която не е персонализирана с Вашето име или в случаи на Търговци, които не приемат плащания с такива Карти или офлайн трансакции (Картите по принцип не се приемат за офлайн трансакции, като например плащане на пътни такси (toll taxes) или подобни, но това не Ви освобождава от отговорността Ви за офлайн трансакции, ако има такива), или поради липса на връзка с интернет, или заради проблеми с Вашите софтуер или хардуер, или поради надхвърляне на установените от нас общи лимити, или поради каквато и да е друга причина, която се намира извън нашия възможен контрол.

8.14 Всяко неизпълнение на условията по настоящия Договор и/или нашата Политика за допустимост може да доведе до незабавното прекратяване на използваната от Вас Услуга, блокиране на средствата по Вашата сметка, до правото ни да удържим средства от Вашата сметка за покриване нанесените от Вас и понесени от нас вреди, до завеждане на иск от наша страна спрямо Вас, до инициирането на процедури пред компетентните регулаторни органи или съответните Картови организации, както и до прекратяването на този Договор без необходимост да Ви дадем предизвестие.

9. Такси за Услугата. Валути и такси за превалутиране:

9.1 За ползване на Услугата Ние ще Ви начисляваме такси в съответствие с предвидено в Тарифата. Тарифата може да бъде променяна едностранно от нас с двумесечно предизвестие, адресирано до Вас. Промените в Тарифата ще бъдат посочвани във Вашия онлайн профил за Услугата или на Уебсайта на Услугана, като ще бъдете надлежно известен в съответствие с условията по Договора. Ние имаме правото да начисляваме такси за преводи в случаите, в които това е посочено в Тарифата.

9.2 Обмяна на валута: Ако трансакцията включва обмяна на валута /превалутиране/, тя ще бъде извършена по обменен курс, определeн от нас, плюс Такса за обмяна на валута, която е определен процент над обменния курс и е посочена в Тарифата. Обменният курс се актуализира редовно въз основа на пазарните условия (на базата на пазарния курс, на който ние търгуваме и придобиваме различните валути). Обменният курс се прилага. Той може да бъде проверен от Вас чрез Мобилното приложение или на https://www.leupaywallet.com/ в секцията Валутни курсове

9.3 Когато превалутирането се предлага от нас на мястото на продажба (Point of Sale),обменния курс, който ще се приложи преди авторизиране на трансакцията ще Ви бъдат представен на Уебсайта за Услугата. С пристъпване към авторизация на платежната трансакция, Вие се съгласявате с таксата, базирана на базата на обменния курс за чужда валута . Когато превалутирането се предлага на мястото на продажбата то Търговеца, а не от нас, Вие се съгласяване да авторизирате трансакцията при условията на обменния курс, определен от Търговеца, като ние не носим отговорност за превалутирането, извършено спрямо курса на Търговеца. В случаите, в които издаването на електронни пари се извършва чрез плащане с Ваша дебитна или кредитна карта и включва превалутиране, Вие се съгласявате, че ще превалутираме сумата вместо издателя на Вашата дебитна или кредитна карта.

9.4 Когато Ви бъдат изпратени електронни пари във валута, която е различна от валутата на Вашия LeuPay Wallet, Вие се съгласяване автоматично да извършим превалутиране и да издадем електронни пари във валутата на Вашия LeuPay Wallet по Обменния курс, приложим от нас към датата на издаване на електронните пари.

9.5 Вие разбирате и се съгласявате, че институцията или Издателят, който издава Запаметената карта или Ви предоставя банкова сметка, чрез която възнамерявате да извършите трансакции за зареждане, може да Ви начисли такса, включително и такава за превалутиране във връзка с дебитирането на съответния инструмент в резултат на извършената трансакция за зареждане. За повече информация във връзка с подобни такси, следва да проверите Общите условия, които уреждат ползването на инструмента за зареждане. Ние не може да носим отговорни за такси и комисионни, които са наложени от трети лица.

9.6 В случаите, в които Вашата LeuPay Wallet Сметка е била блокирана от нас по причини, свързани с управление на риска и регулаторни изисквания или от съображения за сигурност или въз основа на нареждане на регулаторен орган, и ако въпросът не бъде разрешен в рамките на 2 (две) години от датата на блокирането, ние ще имаме правото да Ви начислим Такса за несъответствие в размер от 15 евро на месец, която ще бъде отчислена от Вашия Баланс, докато не бъде отстранена причината за неизправността, или докато средствата по Вашата Сметка не бъдат изчерпани, в който случай ние ще имаме правото да прекратим Договора и затворим Сметката.

10. Вашата отговорност:

10.1 В случай, че Вие използвате Услугата в качеството си на Потребител, Вие ще носите отговорност за всички неразрешени трансакции, които са свързани с използването на изгубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент, преди да сте ни уведомили, когато Вие не сте успели да запазите персонализираните защитни характеристики на инструмента, до максимален размер от 50 евро, освен ако Вие не сте успели да установите загубата, кражбата или незаконното присвояване на платежния инструмент преди трансакцията да е била направена или в случай, че загубата е била причинена от действия или бездействия на наш служител, агент или бранш. В случай, че не сте в качеството си на Потребител и използвате LeuPay Wallet Картата, Вие ще отговаряте неограничено за всяка неразрешени или неточно изпълнени трансакции с Вашата Карта, произтичащи от използването на загубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент или неправилни платежни нареждания. В случай, че неразрешената трансакция е извършена посредством трето лице-доставчик на платежни услуги, одобрен от системата за иницииране на плащания, ние ще възстановим незабавно сумата на трансакцията не по-късно от края на следващия работен ден. В случай, че е приложимо, дебитираната сметка ще бъде възстановена в такова състояние, в каквото би била, ако неразрешената трансакция не беше извършена, без това да засяга нашите права за обезщетяване, каквито бихме могли да имаме, спрямо доставчика на платежни услуги. Вашият лимит на отговорност в максимален размер от 50 EUR във връзка с неразрешени трансакции, съгласно условията посочени по-горе, ще се прилага съответно и в случай на трансакция, извършена посредством трето лице-доставчик на платежни услуги.

10.2 Независимо от това, Вие носите пълна отговорност за всички загуби и пропуснати ползи, породени във връзка с непозволени трансакции и/или за всички вреди, независимо от стойността на загубите и вредите, ако сте действал посредством измама или при небрежност или в условията на умишлено нарушение или не сте успял да изпълните някое от задълженията Ви, предвидени в Договора или по силата на закон, включително и задължението Ви да пазите своите персонални Идентификационни данни за достъп до Вашата Сметка, електронни пари или Карта, или др.

10.3 Вие имате право на обезщетение за вреди във връзка с непозволени или неправилни трансакции (освен за такси и/или лихви в случаите, в които нямате качество на Потребител), ако сте ни уведомили за извършване на непозволени или неправилни трансакции и ние сме имали възможност да блокираме сметката и/или Картата или друг платежен инструмент не по-късно от деня, в който Вашата Сметка е била дебитирана или в рамките на 7 (седем) дена след този момент, а случай, че действате в качеството си на Потребител, следва да ни уведомите не по-късно от периода след датата на дебитирането, позволен според разпоредбите на приложимото законодателство в областта на защита на потребителите. На базата на Вашата заявка, ние ще положим усилия да проследим трансакцията и да Ви известим за резултата. Когато имате право на компенсация, ние ще възстановим сумата на непозволените трансакции след припадане на приложимите съгласно тарифата такси, като кредитираме Вашата Сметка.

В случай на неразрешена трансакция, дебитираща Вашата сметка, включително в случай, че неразрешената трансакция е била извършена посредством трето лице-доставчик на на услуги по иницииране на плащане, ние ще възстановим сумата на неразрешената платежна трансакция незабавно, не по-късно от края на следващия работен ден, след като бъдем уведомени за неразрешената трансакция от Вас или от Вашите представители (в случай на юридически лица), освен ако ние имаме основателно съмнение, че неразрешената трансакция е свързана с измама и комуникираме тези съмнения в писмен вид към съответния национален орган. В случай, че е приложимо, ние ще възстановим дебитираната сметка в състоянието, в която последната е щяла да бъде, ако неразрешената платежна трансакция не се бе случила. По този начин ние гарантираме и че вальорът на Вашата сметка ще бъде на датата, в която сметката е била дебитирана. Вие сте длъжни да ни информирате посредством Вашата регистрирана електронна поща в случай на неразрешени трансакции и в случай, че желаете възстановяване на средства. Вие ще трябва да бъдете напълно идентифициран и верифициран и Вашата сметка следва да бъде в надлежно състояние (неблокирана).

10.4. Вие се съгласява да ни обезщети и да не ни причинява вреди, произтичащи от всякакви загуби или отрицателен Баланс по Сметката или по Картите, в резултат на всякакви и всички искове, основания за искове, претенции (claims), искания, задължения, съдебни решения, вреди или разходи (най-общо, „Претенция”, „Претенции”), които ние можем по всяко време през периода на действие на Договорът или в рамките на 5 (пет) години след прекратяването му да понесем, да претърпим, или по които можем да бъде страна, в резултат на всякаква Претенция: а) свързана с Вашето поведение, поведението на Вашите служители, представители или подизпълнители или от трети лица, ползващи Услугата, свързано, включително, но не само със сметки или карти, нарушение на каквато и да е разпоредба, гаранция или разяснение в настоящия договор или Регулации на Картовите организации или други Организации; или б) породена от Вашето поведение, или такова на неговите служители, представители или подизпълнители или крайни клиенти, или трети лица, ползващи Услугата, свързано, включително, но не само със сметки или карти, действия или бездействия, груба небрежност или други сходни нарушения или претенции, или измама, чарджбек, включително, но не само за суми или такси дебитирани или начислени от Картовите организации за чарджбек, иницииран от Вас или трето лице, офлайн трансакции, периодични трансакции, обмяна на валута, предварителна оторизация, ръчно-извършени операции, стенд-ин процедури (stand-ing process), системни отклонения, други незаконни начини на използване на Картата и/или електронните пари; или в) породена от Вашето поведение или това на негови служители, представители, подизпълнители, крайни клиенти или трети лица, използващи услугата, свързано, включително, но не само със сметки или карти, неспазване на закон или регулация, включително, но неизчерпателно във връзка с прилагането на мерки срещу изпиране на пари, със законодателството относно защита на личните данни, предоставянето на необходимите данни за Картодържателя и други правила или регулации. Вие приемате, че ние имаме правото да се удовлетворим във връзка с всякакви Ваши задължения, незабавно щом последните станат изискуеми,, като дебитираме или изтеглим директно парични средства от сметката на Клиента или от Гаранцията, предоставена от Вас (ако сте предоставили такава), или като прихванем всякакви наши задължения на към Вас, включително и чрез дебитиране или таксуване на Вашия Инструмент за зареждане. Ние ще Ви уведомим за основанието, сумата и вальора на този вид операции освен ако това не е забранено от закона, Регулациите, мерките срещу изпирането на пари (AML) или мерките за сигурност.

10.4.1 В случай на непогасени задължения към нас или нашите свързани лица, Вие давате своето изрично и неотменимо съгласие и ни оправомощавате автоматично да дебитираме сумата на Вашето задължение от Вашата/ите Сметка/и без необходимост от предварително уведомление. Информацията за вальора на дебитиращата трансакция ще бъде изписвана в онлайн профила на Клиента.

10.5 В случай на забава от Ваша страна за плащане на дължими към нас суми, Вие ще дължите неустойка за забава в размер на законната лихва, определена от Европейската Централна Банка, за всеки ден от деня на забава до изплащане на цялата сума.

10.6 Право на Задържане: Освен ако не е уговорено друго в писмена форма, в съответствие с приложимото законодателство, ние можем да се позовем на право на задържане върху всички Ваши средства, които се намират във Вашата Сметка/и, които се поддържат при нас или нашите свързани лица, докато всички дължими такси, суми, начисления, разноски или обезщетения за вреди, дължими към нас бъдат удовлетворени напълно.

10.7 В допълнение към правото ни на обезщетение, в случай, че Вашата LeuPay Wallet Сметка е била блокирана от нас поради съображения за сигурност или по поръчка на регулаторен орган, поради нарушение от Ваша страна на този Договор или използването на Услугата от Вас в нарушение на приложимите закони или Правилата на Картовите организации, ние си запазваме правото да блокираме Вашата LeuPay Wallet Сметка и всички или част от Услугите, без предварително уведомление, а също и да получим неустойка за всяко отделно нарушение от Ваша страна, в размер на 20% от Вашия оборот, направен с LeuPay Wallet Услугата за период не по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца от момента на блокиране на сметката. Ние си запазваме правото да задържим тези суми и/или да търсим по-висока компенсация за всички действителни вреди, които сме претърпели.

10.8 Право на задържане или на прихващане: Освен ако писмено не е договорено друго между страните, съгласно приложимото право, ние имаме право да упражним правото си на задържим и/или да прихванем всякакви суми по Вашата Сметка / сметки до нас, докато всички дължими такси, разходите и пасивите, дължими, които ни се дължат, не бъдат изцяло изплатени.

10.9 Ние няма да носим каквато и да е отговорност, в случай, че определена карта не бъде приета от Търговец или друга финансова институция, които извършват продажба на стоки или предоставят услуги, които могат да се заплатят посредством карта, или в случай на технически или операционни проблеми, които могат да повлияят върху АТМ-и. Ние няма да носим отговорност във връзка с каквито и да е проблеми или щети, каквито биха могли да се породят от трансакции, извършени между нас.

11. Прекратяване на Договора:

11.1 Вие разбирате и се съгласявате, че можем да прекратим предоставянето на Услугата, в съответствие с предвиденото в Договора. Вие можете да спрете ползването на Услугата по всяко време, без да е необходимо да ни информирате за това, когато спрете да използвате Услугата. Договорът ще продължи да има действие, докато не бъде прекратен от Вас или от наша страна, в съответствие с предвиденото по-долу.

11.2 Ако Желаете да прекратите Договора с нас, Вие може да направите това незабавно и без да бъдете таксуван, по всяко време, като:

a) Ни уведомите съгласно разпоредбите за комуникация, описани по-долу; и
б) Закриете Сметката си към Услугата, включително изтеглите наличния Баланс или подадете молба за обратно изкупуване на електронните пари и
в) Ни Върнете издадената Карта.

11.3. В случай на какъвто и да е риск от вреди за нас в резултат на действия по отмяна, чарджбек, претенции (claims), разноски, глоби, неустойки, нарушение от Ваша страна на приложимите разпоредбите относно мерките срещу изпиране на пари или срещу финансиране на тероризма или на други регулации и други сходни задължения, в резултат на които, могат да се породят от Вашето ползване на Услугата, ние можем да задържим Вашите средства до 180 дни, в т.ч. и след прекратяване на Договора, както и за по-кратък или по-дълъг срок, ако това се изисква от който и да е закон, включително законите за защита на потребителите. Вие ще останете отговорен за всички свои задължения по този Договор дори след прекратяването му и/или след закриването на Сметката.

11.4 Ние можем по всяко време да прекратим Договора с Вас, без да Ви уведомяваме предварително в случаите, когато:

а) Сте нарушил която и да е съществена разпоредба от Договора, или закона, включително, но не само законите и подзаконовите актове свързани с мерките против изпирането на пари и финансиране на тероризма или нашите вътрешни правила, или правилата на Картовите Организации или други Организации (или сте действал по начин, който ясно показва, че не възнамерявате или не сте в състояние да спазвате съществените разпоредби на този Договор); или
б) За нас е налице задължение за прекратяване на Договора съгласно закона, правилата на Картова организация, или друга такава Организация (например когато предоставянето на Услугата престане да съответства на приложимите Регулации).

11.5 Освен ако не е предвиден по-кратък срок в този Договор, съгласно закона ние имаме правото по всяко време да прекратим Договора с двумесечно предизвестие до Вас.

11.6 С прекратяване на Договора, всички права, задължения и отговорности, които са се породили за двете страни през времето на действие на настоящия Договор, или които са уговорени да имат сила за неопределено време, остават незасегнати от неговото прекратяване.

11.7 Обратно изкупуване на електронни пари при закриване на Сметка:

11.7.1 Вие имате право да поискате лично като ни изпратите имейл от секцията „Свържете се с нас” на Уебсайта на Услугата искане да изкупим обратно (buyback) целия наличен или само част от Вашия Баланс с електронни пари, след приспадане на всички приложими такси. При Бизнес Сметка, искането за обратно изкупуване на електронни пари трябва да бъде подписано от Вашия законен представител или друго изрично упълномощено от Вас по отношение използването на Сметката лице. След успешно приключване на нашите процедури относно прилагането на мерките срещу изпиране на пари, проверки за измама и управление на риска, както и други проверки, които се прилагат от нас за всяко едно искане за обратно изкупуване, и при условие, че погасяване на всичките видове резерв/задържане/блокиране или обезпечение съгласно настоящия договор или закон, ние ще Ви преведем сумата, на която възлизат наличните във Вашата сметка електронни пари, намалена със сумата на приложимите такси, като например Tакса за обратно изкупуване, пoсочена в Тарифата, или такса за обмяна на валута, ако е приложимо, и евентуално такси за банков превод. Ние ще инициираме превод на останалата сума по Вашата лична сметка, която трябва да е в същата валута като валутата на сметката за електронни пари или в една от валутите, поддържани от нас, в съответствие с означеното в Уебсайта на Услугата. Електронните пари са издадени от нас в качеството ни на дружество за електронни пари, като Вашето право да поискате обратно изкупуване на наличния Баланс по Сметката за електронни пари е спрямо нас.

11.7.2 Ние не носим отговорност за неправилно извършени преводи въз основа на грешна или непълна информация. Ние не носим отговорност за забавяне на обратното изкупуване на електронни пари, когато то се дължи на участието на трето лице в превода на изкупените пари.

11.7.3 Вие нямате право на обратно изкупуване на електронни пари и не може да изисквате от нас такова, ако нямате наличен Баланс в Вашата Сметка за електронни пари поради каквато и да е причина, както и в случай че Балансът не е достатъчен за покриване на таксите за изкупуването.

11.7.4 Ако останалата сума електронни пари не може да бъде изкупена обратно съгласно клаузите по-горе, Вие имате право в срок от шест (6) години след прекратяване на Договора да поискате изкупуване на цялата останала сума в нейната цялост и съгласно Договора, след който срок всички електронни пари, останали по Вашата Сметка стават наша собственост. За целите на тази разпоредба Договорът се прекратява, когато Вие не можете повече да използвате Вашите електронни пари за извършване на Зареждащи и/или Платежни трансакции или да използвате Услугата като цяло. Всяко обратно изкупуване съгласно този текст зависи от успешното завършване на приложимите проверки във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари, относно измами или относно други незаконни действия, като Вие приемате да предоставите поисканата от нас информация, за да се извършат тези проверки. Нищо в тази клауза не ограничава нашето правото да прекратим Договора съгласно другите клаузи по настоящия Договор или разпоредбите на закона.

11.8. Смърт на Физическо лице: Ние ще считаме, че правоотношението между страните по Договора продължава, докато не бъдем уведомени писмено за Вашата смърт. Ние следва да бъдем уведомени от лицето, което е овластено по силата на закона с правото и задължението да отговаря за Вашите дела след смъртта Ви, като инструкции ще бъдат приемани само и единствено от това/тези лице/лица. Това лице може да бъде наследник, заветник, управител или изпълнител на завещанието или лице с друго еквивалентно качество според приложимото законодателство. За да ги изпълним, ние имаме правото да изискаме като потвърждение, за Ваша сметка, всякакво необходимо доказателство, за да бъде установено надлежното овластяване и представителство на лицето, твърдящо, че има право да се разпорежда с Вашите дела, като ние не сме задължени да изпълняваме инструкциите на това лице, докато не се убедим напълно в надлежното му овластяване.

12. Обхват на гарантиране:

12.1 Ние, в т.ч. нашите агенти и подизпълнители, не даваме никакви изрични гаранции или декларации по отношение на предоставянето на Услугата. По-специално не Ви гарантираме, че:

a) използването на Услугата ще отговаря на Вашите изисквания или очаквания;
б) използването на Услугата от Ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно; и
в) всякаква информация, която може да бъде получена от Вас в резултат на използването на Услугата, ще бъде точна или надеждна.

12.2 За Услугата не се прилагат никакви условия, гаранции или други условия (включително всякакви предполагащи се условия във връзка с ниво на качеството, пригодност за определена цел или съответствие с дадено описание), освен доколкото такива са изрично посочени в Договора.

12.3 Нищо в този Договор не засяга Вашите законово гарантирани права в качеството Ви на Потребител, както и обстоятелството, че не можете да измените или изобщо да се откажете от тях по силата на договор.

13. Обхват на отговорностите:

13.1 Нищо в настоящия Договор не изключва и не ограничава онези аспекти от нашата отговорност за загуби, които не могат да бъдат ограничи по силата на Договор или по смисъла на закона.

13.2 При спазване на условията на горната точка ние, в т.ч. нашите агенти, подизпълнители и лицензианти, не носим отговорност пред Вас за:

а) каквито и да било косвени или последващи загуби, които може да понесете. Това включва пропуснати ползи (причинени пряко или косвено), загуба на репутация или професионално реноме или загуба на данни, която претърпите;
б) каквито и да било загуби или вреди, които може да претърпите в резултат на:
(i) всяко упование от Ваша страна в пълнотата, точността или съдържанието на каквато и да е реклама или което е в резултат на взаимоотношения или трансакция между Вас и рекламодател или спонсор, чиято реклама е показана в Услугата;
(ii) промяна в Услугата, която Ние сме въвели, или окончателно или временно прекъсване на предоставянето на Услугата (или на всякакви отделни функции от нея);
(iii) всяка неизправност на Услугата;
(iv) всяко изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на комуникационни данни, които Вие поддържате или предавате при използването на Услугата или чрез нея;
(v) всяко Ваше неизпълнение на задължението за предоставяне на актуална и точна информация; и
(vi) всеки случай, в който Услугата се използва от Вас или трети лица с цел измама;
в) В случай, че нямате качеството на Потребител, всяка компенсация за такси или лихви, платени или начислени спрямо Вас, в резултат от неизпълнение или неточно изпълнение на платежна трансакция;

13.3. Ние не поемаме отговорност във връзка с информацията, предоставена от клиентите през LeuPay Wallet Chat, който прави връзка със съдържание, политики и практики на сайтове, на което и да е трето лице, над които ние не можем да въздействаме или нямаме контрол. С настоящето Вие приемате и се съгласяване, че ние не носим отговорност за вреди или претенции, които произтичат от това, че използвате сайтове на трети страни.

13.4. Ние не възприемаме като наше изявление изпратените от Вас Съобщения чрез Чата, както и каквото и да е мнение, препоръка или съвет, изразени от Вас чрез него и ние няма да носим отговорност във връзка със Съобщение или Статус, изпратен от Вас чрез Чата.

14. Промени по Договора:

14.1 С настоящето Вие се съгласявате, че имаме право периодично да въвеждаме изменения в Договора. Ние ще Ви дадем чрез уведомление (push notification) във Вашия LeuPay Wallet Chat двумесечно предизвестие за промените по Договора преди началната дата на влизането в сила, освен в случаите, когато по-кратък срок е наложен поради регулаторни изисквания. В случай, че правим промени в някоя от услуги ни без платежен характер, ние ще ви дадем едномесечно предизвести в Чата, освен ако не е позволен по-кратък срок съгласно закона.

14.2 Вие разбирате и приемате, че ще се счита, че сте приели и съгласили с измененията Вас, освен ако не ни уведомите за противното чрез известие в съответствие с предвидения в Договора начин преди датата, на която измененията ще влязат в сила, в който случай Договорът ще се смята за прекратен без такса за прекратяване незабавно и преди влизането в сила на измененията.

14.3 Нищо в този раздел не ограничава:

a) Нашето право без предварително уведомяване да осъвременяваме и преработваме периодично своите политики или да добавяме периодично нови функционалности към Услугата, които могат да се приемат от Вас чрез самото използване на тези нови функционалности. Такива преработки могат да бъдат въведени по начин избран от нас, като този начин може да включва комуникация чрез имейла или чрез публикуване на информацията на нашия Уебсайт за Услугата; и
б) Правото на страните да изменят условията на този раздел, когато това изменение не е забранено от закона и двете страни са съгласни с него.

14.4. Ние имаме право да извършваме нововъведения, подобрения, разработки, да добавяме нови функционалности, да усъвършенстваме Вашия акаунт или да изменяме имената на сметката или продуктите едностранно и без Вашето съгласие, за което ще Ви информираме през LeuPay Wallet Мобилното приложение.

15. Комуникация и известия:

15.1 Цялата информация ще Ви бъде предоставена или осигурена по леснодостъпен начин, на лесноразбираем език, в ясна и разбираема форма и на английски език. За всяка трансакция, извършена чрез Услугата, ние ще Ви предоставим информация за крайния срок за нейното извършване, таксите, които ще Ви се наложат, и, ако е приложимо, разбивка на таксите, в случай че подобна информация е била потърсена преди изпълнението на трансакцията. В допълнение, след като таксите бъдат дебитирани от Вашата LeuPay Wallet сметка, ние ще Ви предоставим следната информация: (i) референтен номер, чрез който ще можете да идентифицирате всяко едно плащане, и, ако е приложимо, информация относно бенефициера; (ii) сумата на всяко едно плащане; (iii) сумите на всички начислени такси, и, ако е приложимо, съответната разбивка; (iv) валутния крус, приложим към всяко плаане, в случай, че е приложимо, и (v) датата на дебитиране или получаване на платежното нареждане. Вие имате правото да изискате тази информация да Ви бъде предоставяна регулярно, поне веднъж месечно, безплатно, в случай че Вие сте оправомощени да запазвате тази информация и да я възпроизвеждате без изменения.

15.2 Вие сте съгласни да Ви изпращаме известия и други съобщения чрез LeuPay Wallet Мобилното приложение или по други подходящи начини във връзка със всеки въпрос, който се отнася до ползването на Услугата, включително настоящия Договор (в т.ч. изменения и допълнения на Договора), известия или предоставяне на информация за Услугата и авторизация на плащания.

15.3 Определени съобщения се отправят по следния начин:

(i) Договорът Ви се предоставя чрез Мобилното приложение при регистрацията и ще бъде достъпен на интернет страницата на Услугата и в акаунта Ви в LeuPay Wallet;
(ii) Измененията в настоящия Договор след регистрацията се предоставят чрез LeuPay Wallet Мобилното приложение;
(iii) Oсвен в случаите, когато в Договора е посочено друго, известие за прекратяването му Ви се предоставя чрез Чата;
(iv) Информацията за баланса, трансакциите или извлеченията ще бъде налична в раздeл История на трансакциите, достъпна чрез Мобилното приложение;
(v) Информация за преустановяването на Услугата за отказ на трансакции с електронни пари ще бъде предоставена чрез СМС на телефонния номер, заявен от Вас или на Мобилното приложение

15.4 Всяко известие, изпратено до нас във връзка с този Договора трябва да бъде изпратени с препоръчана поща до някой от нашите адреси на управление, посочен по-горе в Договора, както е посочено:

Относно сметката за електронни пари и всички платежни услуги:

До: Leupay Wallet Team
Айкарт АД, бул. „Джеймс Баучер“ 76а, София, България

В случай на някой от изброените долу спешни случаи, следва да ни уведомите незабавно:

(i) Известие за загуба, кражба, незаконна употреба или неразрешена употреба или пробив в сигурността трябва да се направи незабавно в Центъра за контакт, на номерата, посочени на уебсайта за Услугата;
(ii) Известие за заявление за издаване на Карта, за закупуване на електронни пари, обратно изкупуване на електронни пари при прекратяване на Договора трябва да се изпрати през Мобилното приложение;
(iii) Известие, че Вие не се съгласявате с изменение на Договора и желаете да прекратите Договора преди влизане в сила на измененията трябва да се изпрати през Мобилното приложение.
(iv) Известие от Вас относно конкретно оплакване от дадена услуга трябва да се изпрати през Мобилното приложение от номера, с който сте регистриран/а за Услугата.

16. Общи условия:

16.1 Освен ако друго не е изрично уговорено в Договора или Тарифата, всички суми, заложени в Договора, са определени в евро (EUR) или в лева (BGN).

16.2 Настоящият Договор, включително Политиката за поверителност, Тарифата и останалите правни документи (ако има такива),представляват цялото споразумение между Вас и iCard и уреждат правоотношението ни във връзка с Вашето ползване на Услугата (с изключение на всякакви други услуги, които Ви предоставяме по силата на друго споразумение), като замества изцяло всяко предходно споразумение между Вас и iCard във връзка с Услугата.

16.3 Вие се съгласявате, че дори и да не упражним някое от правата или правните ни възможности по настоящия Договор (или произтичащи по силата на закона), това няма да представлява отказ от право от наша страна и тези права или правни възможности ще продължат да бъдат възможност за нас.

16.4 В случай че съдът, който е компетентен да постановява решения по въпроси, свързани с Договора, отсъди, че някоя от клаузите в Договора е невалидна по отношение на Вас, то тогава тази клауза не се прилага, без това да засяга останалата част от Договора. Останалите клаузи в Договора продължават да бъдат валидни и приложими.

16.5 Вие нямате право да прехвърляте своите права и задължения по настоящия Договор или по друг начин да ги възлагате или преотстъпвате без нашето предварително писмено съгласие.

16.6 Ние можем да прехвърляме нашите права и задължения по настоящия Договор на трето лице, което е лицензирана да издава електронни пари институция, като Ви дадем поне двумесечно предизвестие чрез имейл, освен ако прехвърлянето не се налага поради регулаторни причини. В случай на такова прехвърляне, ако не сте съгласен, ние ще Ви предоставим възможност да прекратите Договора без такси, глоби и подобни санкции.

16.7 Всеки иск или спор, възникнал във връзка с Договора или в резултат на предоставянето на Услугата от нас трябва най-напред да бъде отправен до нас през Вашия верифициран и регистриран имейл адрес за Услугата. Вие трябва да подадете оплакването си в писмен вид, като заявите ясно неговото основание. Запазваме си правото да оставим без отговор оплаквания на клиенти, които не са били успешно идентифицирани и верифицирани, освен ако оплакването не е във връзка с процеса по идентификация и верификация. Ние ще се опитаме да намерим разрешение на оплакванията в разумен срок, под условие че полученото оплакване е ясно обяснено и подадено правилно. В такъв случай ще проведем разследване и ако е необходимо, ще вземем незабавно нужните мерки, за да поправим възникналата ситуация. Ние се задължаваме да предприемем мерки, за да предотвратим повторна поява на проблема. Всички жалби ще бъдат разгледани и Вие ще бъдете надлежно уведомен за резултатите от разследването. В случай че Вие въпреки това не сте удовлетворен от резултата от разследването, имате право да отнесе своето оплакване към следния регулаторен орган:

Оплаквания, свързани с електронни пари и платежни услуги, предоставени от iCard:

До „Помирителна Комисия за Платежни Спорове“ с адрес: София, България, Площад Славейков 4А, ет. 3. Комисията има правомощия по уреждане на извънсъдебни решения, основаващи се на съгласието на двете засегнати страни.

16.8 Страните се съгласяват, че правилното и/или точното изпълнение на трансакциите и операциите ще бъде доказвано с разпечатки или извлечения, изготвени или генерирани от нашата информационна система, Уебсайта на Услугата, нашата Картовата система, от нашия Регистър за електронни пари или друга софтуерна система или платформа, използвани от нас в качеството и ни на регулирано дружество за електронни пари или подизпълнители, лицензирани да използват нашия софтуер или платформа.

16.9 "LeuPay Wallet Услугата", "LeuPay Wallet Карта", LeuPay Wallet, www.leupaywallet.com и всички свързани интернет адреси, лога, марки или дизайни, софтуер, интерфейси или други свързани с Услугата, в това число лога и марки на Картови организации, са защитени от авторски права, регистрирани търговски марки или патенти или други наши права на интелектуална собственост или на трето лице – лицензодател. Вие нямате право да ги използвате, копирате, имитирате, преработвате или изменяте, продавате, разпространявате или предоставяте без нашето изричното предварително писмено съгласие.

16.10 Този Договор, както и нашите отношенията по него се уреждат за всеки един отделен случай от българското право. За оплаквания, които не могат да бъдат решени по друг начин, Вие се съгласявате те да бъдат подчинени на неизключителната юрисдикция на компетентните съдилища в гр. София, България. “Неизключителната юрисдикция на компетентните съдилища в гр. София, България" означава, че ако сте били в състояние да предявите иск, произтичащ от този Договор срещу нас в Съда, приемлив съд би бил съд в гр. София, с изключение на случаите, в които имате качеството на Потребител, когато освен съда в гр. София може да изберете да предявите иск и в съда на страната по Вашето постоянно пребиваване.

17. Дефиниции:

В настоящия Договор се използват следните дефиниции:

„Договор“ означава настоящия Договор за LeuPay Wallet Сметка, който може да бъде изменян от нас от време на време;

“Баланс” означава електронните пари (E-money) в която и да е валута, поддържана от нас, издаваща електронните пари, които Клиентът има по своята Сметка за електронни пари;

"Бизнес Сметка" означава Сметка, използвана преимуществено за бизнес цели, а не за лични, семейни или домакински цели.

„Работен Ден” е всеки ден (различен от Събота или Неделя), в който банките в България работят и обслужват своята дейност (извън дейността на електронното банкиране, което е достъпно 24 часа, 7 дни в седмицата);

„Издател“ означава дружеството, което е пълноправен член на Картовите организации като MasterCard, VISA, JCB, UnionPay и други, като предоставя услуги по издаване на платежни карти, носещи логото на тези организации;

“Карта” или “LeuPay Wallet Карта”, издадена като част от Услугата и наричана общо "Карта", означава платежен инструмент, предоставен от Издателя, с логото на някоя от Картовите организации, която дава възможност на Картодържателя да подава платежни нареждания за плащане по ПОС и в Интернет, или трансакции на АТМ, като теглене на пари в брой или проверка на Баланса. Картата е свързана с Вашата Сметка за електронни пари. Картата винаги е персонализирана с Персонализирани защитни характеристики като PAN, дата на изтичане, чип и ПИН, CVV / CVC код или подобни характеристики, ембосирана или не с имената на Картодържателя;

"Допълнителна Карта" означава Карта, която е свързана с Вашата Сметка за електронни пари, която може да бъде ембосирана или не с Вашите имена или с имената на членовете на Вашето семейство или съдружници. Картодържателите на Допълнителни Карти, различни от Вас, нямат Сметка за електронни пари и разходва електронните пари от Вашата Сметка.

"Картова организация" означава MasterCard International ("MasterCard"), VISA Europe (VISA), JCB Europe ("JCB"), UnionPay или всяко друго картово сдружение или организация, които са приложими, в т.ч. всяко тяхно дружество-майка, свързано дружество, дъщерно дружество или дружество-правоприемник;

"Картодържател" е лице, на което е издадена Карта и/или лице, което е упълномощено да ползва такава Карта;

"Валути, поддържани от нас" означава различните валути, поддържани от нас към Услугата, в които издаваме електронни пари, и които валути са били обявени при Вашата регистрация на Уебсайта на Услугата;

"Потребител" означава физическо лице, което използва Услугата за лични нужди, които са различни от своите бизнес, търговски или професионални потребности и дейност. Всяко друго физическо или юридическо лице, което използва Услугата основно за бизнес, професионални, търговски или други цели, различни от личните, семейни или домакински нужди, не се счита за потребител, като някои части от този Договор не се прилагат към, които не са потребители или се уреждат отделно;

"Спорове" означава всякакви разногласия, жалби, съдебни спорове, договорености и/или други подобни спорове между Вас и iCard, произтичащи от настоящото споразумение или във връзка с използването на Услуга или приложимо право;

"Електронни пари" означава парична стойност, издадена от нас при получаване на средства, регистрирана в електронна форма в нашия Регистър на електронните пари в нашата информационна система и обозначена като Баланс, който представлява Вашата претенция към нас за обратно изкупуване и се приема като средство за плащане от лица, различни от нас.

"Имейл адрес" означава имейл адрес, предоставен от Вас по време на регистрацията за Услугата или по-късно изменен от Вас чрез Услугата, който ще използваме за комуникация с Вас;

"Зареждане чрез запаметена карта" означава трансакцията, с която дебитираме Вашата запаметена карта със сума, равна на размера на електронните пари, които ще бъдат издадени от нас, плюс такса за операцията по зареждане, извършена с цел предоставяне на средства за издаване на електронни пари или извършване на платежна трансакция чрез Услугата или заплащане на такси по настоящия Договор;

"Зареждане чрез банков превод" означава трансакцията, с която ще поръчате кредитен превод от Вашата банкова сметка към Вашата LeuPay Wallet Сметка, при получаване на сумата от която трансакция, ние ще издадем електронни пари в на същата стойност, която сме получили в съответния работен ден.

"Мобилно приложение", или „LeuPay Wallet Mobile App“ означава софтуерно приложение, част от Платформата, за смартфони, позволяващо достъп до Вашата LeuPay Wallet Сметка, както и управление на настройките на Вашата Карта;

"Платежна трансакция" означава трансакции за плащане по ПОС, плащане в интернет на стоки и услуги, теглене на пари от банкомат, превод на електронни пари или други платежни операции с електронни пари или с платежните инструменти, налични за Вас чрез Услугата;

“Персонализирани защитни характеристики” или “Идентификационни данни за достъп” са всички персонализирани защитни характеристики на всички платежни инструменти като потребителско име и парола, данни за картодържателя, PAN, дата на валидност, CHIP и ПИН, CVV код, CVC код или други подобни кодове, еднократния код за достъп (OTP – one time password), защитни кодове и всяка друга уникална и/или идентифицираща информация, която ние Ви предоставяме за достъп до Вашата сметка, до платежните инструменти и до използването на самата Услуга по смисъла на този Договор;

“Основна валута” е онази от валутите, измежду поддържаните от нас, която сте избрали при регистрацията за Услугата като основна валута, която е и най-често използваната от Вас, и която можете впоследствие да промените с някоя от другите поддържани от нас валути, и в която валута е определена приложима към Вас Тарифа за Услугата;

"Изпращане на пари" означава трансфер на електронни пари в нашата система от Ваша Сметка за електронни пари към Сметка на друг клиент за електронни пари;

"Услугата" означава издаване на електронни пари от нас след получаване на парични средства от Вас, предоставяне на Сметка за електронни пари със Баланси в различни валути, Уникален идентификатор на Сметката за електронни пари и/или IBAN, както и уникални идентификатори за всеки отделен Баланс, придобиване на предплатени Карти с логото на MasterCard, VISA, JCB и други картови организации, парични преводи в рамките на нашата система, както и SEPA и международни парични преводи, а също и всички платежни услуги и свързани продукти, достъпни чрез Уебсайта на Услугата и всички свързани URL адреси.

"Запаметена карта" означава кредитна, дебитна или друга платежна карта, която сте регистрирали за Услугата и която ще бъде използвана от нас за получаване на средства, срещу които да издадем електронни пари за Вас или за други цели по настоящото споразумение;

"Верификация на запаметена карта" означава процедура, налична във Вашия онлайн профил за Услугата, при която ние проверяваме дали сте упълномощен ползвател на Вашата Запаметена карта, като дебитираме на малка сума (1 или 2 евро, или съответния еквивалент в друга валута) от Запаметената карта, както и изпращането на код за сигурност до Вас заедно с информация за дебитната трансакция. След успешното приключване на процедурата за верификация на Запаметената карта, дебитираната сума ще бъде кредитирана по Вашата Сметка и ще можете да разполагате с нея чрез Услугата, включително да я прехвърлите към Вашата банкова сметка;

"Верификация на Вашия мобилен телефонен номер" е процедурата, която следваме и с която верифицираме Вашия телефонен номер, регистриран Услугата чрез изпращането със СМС на код за потвърждение на телефонния номер, с който е свързано Вашето устройство, на което сте инсталирали Мобилното приложение, като кодът трябва да бъде въведен в Мобилното приложение, за да бъде завършена верификацията.

„Финансова институция“ или "Ние" означава "Айкарт" АД със седалище и адрес на управление: България, София 1407, бул. "Джеймс Баучър" 76А, ЕИК 175325806, упълномощено и регулирано от Българската народна банка като институция за електронни пари съгласно Директивата за електронните пари 2009/110 / EC ("ДЕП") с лиценз № 4703-5081 / 25.07.2011 г. Основен член на MasterCard, VISA и JCB.

„Свързано лице” означава лице, което се явява дъщерно дружество, дъщерно предприятие или холдингова компания на която и да е Страна, всяко дъщерно дружество или дъщерно предприятие на подобна холдингова компания, или свързано лице по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗППЦК.

"Вие" или „Клиент“ означава физическо или юридическо лице или друг вид субект, който е регистриран за Услугата, или действително използва Услугата;

Договор за LeuPay Wallet Карта

Последно изменение: 20.11.2018 г.

1. Правоотношение и Услуга

1.1 Този Договор е между Клиента, ползвател на LeuPay Wallet Услугата и LeuPay Wallet Картата (за краткост „Вие”) и „Айкарт“ АД, със седалище и адрес на управление България, гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 76 А, п.к. 1407, ЕИК: 175325806, имейл адрес за поддръжка: support@LeuPay Wallet.eu, лицензирано и регулирано от Българската национална банка като Дружество за електронни пари съгласно Директива 2009/110/ЕО за електронни пари („ДЕП”) с лиценз № 4703-5081/25.07.2011, напълно правоспособно да предоставя своите услуги във всички държави-членки на ЕИП, член на MasterCard, Visa, JCB, UnionPay и други картови организации, което е доставчика на услугите по издаване на картата/ите и изпълнението на платежните трансакции посредством последните по силата на настоящия Договор (наричано за краткост „Ние” или „нас” или „нашето/ия/ата/ите” или „Издател“); Копие на Публичния регистър на Дружествата за електронни пари, в който „Айкарт” АД е регистрирано може да бъде открит на следния адрес:
http://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentOversight/PSPaymentOversightRegisters/index.htm?toLang=_EN

“LeuPay Wallet Услугата” е FinTech онлайн платежна услуга с електронни пари, предоставяна от Айкарт АД, достъпна посредством LeuPay Wallet Платформата, която се поддържа от Айкарт Сървисиз АД.

Настоящия договор урежда частта от LeuPay Wallet Услугата, която се състои от дейностите по издаване и обработване на трансакции с Карта/и и всякакви други платежни услуги с Карти с логото на Картова организация. Тези Услуги се предоставят от лицензирана институция, която е член на Картовите организации – Айкарт АД. За да използвате LeuPay Wallet Картата, Вие следва да се регистрирате и да използвате LeuPay Wallet Платформата, посредством Мобилното приложение.

Настоящият Договор представлява неразделна част от Договора за LeuPay Wallet Сметка, сключен чрез LeuPay Wallet Платформата.

За целите на настоящия Договор, всякаква потребителска защита ще се прилага и спрямо Клиенти, които са микро-предприятия и се третират като Потребители съгласно законодателството за платежни услуги в страната на тяхното местоустановяване.

1.2 Резюме на най-важните дефиниции:

“LeuPay Wallet Карта” или „Карта” е платежен инструмент, предоставена от нас, носеща логото на една от Картовите организации, , използвана за извършване на платежни нареждания за плащания на POS устройство, или в Интернет, или за теглене на пари в брой на ATM. LeuPay Wallet Картата е CHIP & PIN карта, ембосирана с имената на картодържателя. LeuPay Wallet Картата предоставя достъп до средствата по LeuPay Wallet Сметката за електронни пари, с която е свързана.

“Картова Организация” означава MasterCard International (“MasterCard”), Visa Europe (“Visa”), JCB Europe (“JCB”), UnionPay или друга картова асоциация или организация, каквато може да бъде приложима към настоящия договор, включително всяко дружество-майка, филиал, дъщерно дружество или правоприемник на последните;

„Издател” означава дружеството, което е пълноправен член на Картовите организации и предоставя услугите по издаване на платежния инструмент. Издателят е „Айкарт” АД, дефиниран като страна по настоящия Договор

1.3 Настоящият Договор определя условията относно издаването, използването и нареждането на плащания посредством LeuPay Wallet Картата.

1.4 Издаване на Картите:

(i) Пластичната Карта за плащания на POS, плащания в Интернет, теглене на пари в брой на ATM или POS не се издава автоматично и следва да бъде поръчана от Вас посредством Вашия онлайн профил на Уебсайта за Услугата или LeuPay Wallet Mobile App, за което ние можем да Ви начислим такса за издаване. Картата се издава и е свързана с Вашата LeuPay Wallet Сметка, по начинът, описан в настоящия Договор. В случай, че е позволено от LeuPay Wallet Услугата, вие може да закупите или да се сдобиете по друг начин с неактивна LeuPay Wallet Карта от оторизиране Агент или Дистрибутор за LeuPay Wallet Услугата или директно от Издателя, като тази карта ще бъде неактивна и незаредена със средства. Вие се съгласявате да активирате такава Карта, след което следва да се регистрирате за LeuPay Wallet Услугата и да се съгласите с всички Договори и документи, както и да изпълните изискванията за идентификация и верификация, приложими към Вашето ползване на Услугата.
(ii) Задължително условие за Вашето ползване на Картата/ите е отварянето на поне една валидна LeuPay Wallet Сметка.

1.5 Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние ще издадем LeuPay Wallet Картата и Вие ще можете да използвате LeuPay Wallet Картата единствено след като изпълните следните задължителни условия:

(i) Да се съгласите с Договора за ползване на LeuPay Wallet Услугата, Договора за LeuPay Wallet Сметка и настоящия Договор за LeuPay Wallet Карта, както и всички приложения към тях (ако е приложимо);
(ii) Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас. За да придобиете по-добра представа за поетите от нас задължения относно защитата на Вашите лични данни, както и условията, при които последните могат да бъдат ползвани и разкривани, Вие следва да прочетете и да се съгласите с нашата Политика за поверителност, която представлява част от настоящия Договор.
(iii) Регистрация за Услугата с въвеждане на валидни и достоверни данни, като например Вашите имена, държава по местопребиваване, мобилен телефон, който ще бъде ползван за целите на Услугата, основна валута на Вашата сметка за електронни пари, както и други данни, каквито могат да бъдат изисквани от нас;
(iv) Верифициране на Вашия телефонен номер, съгласно нашите указания;
(v) Успешно завършване на процедурата по активация на Картата, съгласно указанията на гърба на Картата, посочени във вашия Онлайн профил или в Мобилното приложение, или на Уебсайта на Услугата. В определени случаи, ние можем да позволим ограничено използване на Картата преди завършването на процедурата за клиентска верификация, в съответствие със законовите ограничения, като например максимално позволена сума за съхранение от 150 евро или други подобни, съгласно регулаторните изисквания. Лимитите са определени по-долу в настоящия Договор и могат да бъдат изменяни в съответствие със законовите изисквания или по наша преценка, в случай на идентифициран повишен риск.
(vi) Успешно завършване на процедурите по идентификация и верификация, съгласно условията на Договора за LeuPay Wallet Сметка, към която Картата ще бъде свързана.

1.6 С натискането на „Приемам” или „Съгласявам се” на местата, където тази възможност е направена достъпна за Вас на Уебсайта на услугата, който приемате за Ваш обикновен електронен подпис, Вие изразявате своето съгласие и полагате подписа си под условията на настоящия Договор и с изпълнението на това се счита, че е създаден електронен документ и Договора е надлежно подписан от Вас.

1.7 По време или непосредствено след завършване на процеса по регистрация ще Ви бъде предоставен линк към Договора в Мобилното приложение, чрез който Ви се предоставя копие от Договора във форма, годна за печат. Копие от Договора, който може да бъде изменян периодично, ще бъде на Ваше разположение на уебсайта на услугата. Вие имате право да изисквате да Ви бъде предоставено копие на Договора, като линк към Договора за разпечатване ще Ви бъде изпратен на регистрирания Ви мобилен телефон за услугата.

1.8 В случай, че Клиентът е избрал държава България и български език, този договор и всички съобщения до Клиента ще бъдат на български език. В случай на противоречие между българската версия и превод на друг език, за меродавна ще се счита българската версия. Клиентът се съгласява, че заедно с българския език имаме право да използваме и като допълнителен език английски език.

1.9 Вие декларирате, че Вие сключвате настоящия Договор за собствено име и не действате от името или за сметка на трето лице във връзка с използването на Картата

2. Платежни операции с Карти:

2.1 Платежното нареждане, направено с Картата, ще бъде получено от нас в електронна форма. Вашето съгласието за изпълнението на платежната трансакция с Картата и става неотменимо в момента, в който Вие представите Картата за извършване на трансакцията и:

a) чипът, магнитната лента на картата или вграденият NFC чип бъдат прочетени от банкомата или POS устройството и/или валиден ПИН бъде въведен (освен в случаите при безконтактни плащания на ниска стойност) и/или Вие или оправомощен Картодържател подпишете разписката, издадена от устройството; или
б) при предаване на Картата или въвеждането й в терминал, в резултат на което чипът й бъде прочетен от терминал за самообслужване; или
в) бъдат въведени данните на Картата, като например 16 цифровия номер, срока за валидност на Картата, или CVC2 кода в Интернет; или
г) като предоставите данните на Картата (номер, датата на валидност на Картата, CVC2 кода) на доставчик на стоки и услуги и му позволите да я използва за плащане на съответната стока или услуга чрез факс, телефон или друго устройство за комуникация.

2.2 Карта, която е била персонализирана с Вашите имена, в качеството Ви на Картодържател, може да бъде използвана единствено от Вас. Карта, която не е персонализирана с Вашите имена, в качеството Ви на Картодържател (ако се позволява от Услугата), може да бъде използвана от Вас или от трети лица, на които Вие сте предоставили или направили достъпна Картата, за чиито действия Вие ще носите пълна отговорност.

2.3 Лимитите за разходване на средства посредством Карта са определени в Тарифата, която е достъпна в Мобилното приложение. За да се сведете до минимум риска от загуби и/или непозволени трансакции с Картата, Вие можете да зададете по-ограничаващи лимити за разходване по Картите п Мобилното приложение, както и да управлявате защитните характеристики на платежните инструменти, съгласно позволеното от Услугата и чрез Мобилното приложение. Заявки за блокиране или деблокиране на Картите могат да бъдат подавани единствено от Вас, в качеството Ви на основен Картодържател.

2.4 Вие се потвърждавате и се съгласявате, че в определени случаи на теглене на пари в брой с Вашата карта на ATM или POS устройство, доставчика на услугата по поддръжка на съответното устройство може да Ви начисли такса за транзакцията. Вие разбирате и се съгласявате, че ние не можем да упражняваме контрол върху подобни такси, да предотвратяваме тяхното начисляване или да им влияем по какъвто и да е начин. Ние не отговаряме за таксите, налагани от други доставчици на услуги.

3. Характеристики за сигурност на платежния инструмент. Мерки за сигурност и Изисквания за сигурност:

3.1 Ние сме Ви предоставили Персонализирани характеристики за сигурност, които отговарят на изискванията за задълбочено установяване на идентичността на клиента, за всички платежни инструменти, включени в Услугата, като неизчерпателното им изброяване включва таен код за достъп до Вашия LeuPay Wallet Mobile App, таен код за потвърждение на платежно нареждане, ембосиран номер на картата, ПИН код (PIN), CVC/CVV или друг подобен код на картата/ите и други подобни, които са необходими инструменти за запазване сигурността на Вашите платежни инструменти. Ние ще осигурим други лица освен Вас или друг, упълномощен от Вас ползвател на платежния инструмент, да не могат да осъществяват достъп до Персонализираните характеристики за сигурност, както и съответствие с всички Регулаторни технически стандарти, без това да отменя Вашите задължения за тяхното опазване.

3.2 Вие имате техническата възможност да управлявате степента на сигурност на платежните инструменти, като разрешавате или забранявате извършването на определени трансакции като интернет трансакции, теглене на пари в брой от АТМ или от други, получаването на SMS след всяка трансакция с Картата, както и възможност да поставяте лимити, които са по-ограничаващи от тези, които ние сме заложили по подразбиране, като за тази цел използвате Услугата (LeuPay Wallet Mobile App или SMS команди). Вие се съгласявате да ползвате тези механизми за контрол на сигурността, достъпни чрез Услугата, за да минимизирате риска от непозволен достъп до Вашата сметка и от непозволени трансакции. Вие сте длъжен да ползвате функционалностите за деактивиране на карти за трансакции в Интернет и за теглене на пари в брой с едно натискане, както и разрешаването на Интернет трансакции или тегления на пари в брой само непосредствено преди извършването Вие на подобни трансакции.

3.3 Вие се съгласявате да ползвате Персонализираните характеристики за сигурност на Вашите платежни инструменти само в съответствие с настоящия Договор и със закона. Вие не можете да предоставяте и не можете да позволявате разкриване на Персонализираните характеристики за сигурност пред трето лице, дори и когато Картата или платежният инструмент се ползва посредством ПИН код (PIN based), защото дори в този случай сигурността на Картата или платежните инструменти може да бъде компрометирана и това да доведе до непозволени трансакции, за които Вие ще носите пълна отговорност. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение на задълженията Ви за опазване на Персонализираните характеристики за сигурност на платежните инструменти и Вие ще носите пълна отговорност за произтеклите от това непозволени трансакции като последица от неизпълнението на гореспоменатите Ви задължения, било умишлено или при груба небрежност.

3.4 Когато не действате в качеството си на Потребител, Вие се съгласявате, че когато е наредена трансакция с Вашата LeuPay Wallet Карта самото използване на LeuPay Wallet Картата, коeто е отчетенo в нашата система като нормално, ще означава, че трансакцията е разрешена от Вас. Нормалното използване включва, без ограничение, всяка трансакция, при която чипът, магнитната лента на картата са разчетени от АТМ или POS устройството, или машина за самообслужване и бъде въведен валиден ПИН, както и при въвеждане на данни за LeuPay Wallet Картата, като 16 цифровия номер, срока за валидност на Картата, или CVC2 кода в Интернет. В случаите, в които трансакцията с Карта бъде наредена от трето лице, използването на Картата, отчетено в системата ни като нормално, ще означава, че Вие сте нарушили задължението за съхранение на характеристиките за сигурност при груба небрежност или сте действали чрез измама, или доброволно сте споделили Персонализираните характеристики за сигурност с трето лице.

3.5 Ако Вие имате съмнения, че Вашата Карта(и) или друг платежен инструмент са били използвани по непозволен начин или в случай на непозволени трансакции, Вие следва незабавно да ни уведомите. Вие се задължавате да ни уведомите чрез Центъра за контакти, незабавно и при първа възможност в случаите на изгубване, кражба, присвояване или непозволено използване на уникалните данни за достъп и/ли Персонализираните характеристики за сигурност и/ли на платежните инструменти, включително, но не само тези на Картата/ите, както и да вземете всички превантивни мерки за сигурност, позволени от Услугата, включително деактивиране на компрометирания платежен инструмент, използвайки Услугата или незабавно да ни позволите да извършим последното, като по този начин ограничите риска от непозволени трансакции и щети. Вие също се съгласявате да ни уведомите незабавно по същия начин за всякакви други пробиви в сигурността, отнасящи се до Услугата, които са достигнали до Вашето знание.

3.6 Ние можем да преустановим използването на Картата частично или напълно, включително да блокираме Картата/ите или функционалността за Безконтактни плащания, в случаите, когато подозираме, че сигурността им може да е била компрометирана, или че е налице непозволено използване или измама. Ние ще Ви уведомим предварително, или ако това не е възможно, веднага след спирането на Картата, посочвайки причините за спирането, освен ако това предоставяне на информация ще осуети прилагането на оправдани мерки за сигурност или би било в противоречие със закона. Ние ще разблокираме използването на Картата и ще Ви предоставим нови Персонализирани характеристики за сигурност възможно най-скоро, след като причините за спирането бъдат отстранени и при условие, че Вие сте изпълнили своите задължения към нас.

4. Защита на Вашите лични данни и на Финансовата тайна:

4.1 Ние имаме правото да обработваме Вашите лични данни на Клиента в съответствие с приложимото законодателство за защита наличните данни, доколкото това е необходимо за надлежното изпълнение по търговските взаимоотношения и доколкото съответства на съществуващото законодателство и Регулации. Ние запазваме единствено информация, която служи за изпълнението на задълженията ни и единствено в рамките на обхвата на предоставяната към Вас услуга. С оглед на това Вие ни упълномощавате да събираме, обработваме и запазваме данни, свързани с Вас, предоставени от банки или специалисти. За информация относно политиката ни на съхранение на лични данни, Вие следва да прочетете Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия Договор, достъпна на Уебсайта на Услугата и в LeuPay Wallet Mobile App. Вие имате право да отправите искане посредством Вашия онлайн профил за Услугата за получаване на електронно копие на Политиката за поверителност, което ще Ви бъде изпратено в PDF формат.

5. Такси за Услугата.

5.1 Ние ще Ви начисляваме такси за използването на Услугата, в съответствие с предвидено в Тарифата. Тарифата може да бъде променяна едностранно от нас с двумесечно предизвестие, изпратено до Вас. Промените в Тарифата ще бъдат посочвани в LeuPay Wallet Mobile App и Вие ще бъдете надлежно информирани съгласно условията на настоящия Договор. Ние можем да начисляваме такси за трансфери, в случай че последното е уговорено в Тарифата.

5.2 Ако трансакцията включва обмяна на валута /превалутиране/, тя ще бъде извършена по обменен курс, определeн от нас, плюс Такса за обмяна на валута, представляваща определен процент над обменния курс, така както е определена в Тарифата. Обменният курс се изменя регулярно въз основа на пазарните условия (на базата на пазарния курс, на който ние придобиваме различните валути). Обменният курс може да бъдат приложен от нас с незабавен ефект и е достъпен в LeuPay Wallet Mobile App.

5.3 Когато обмяната на валута се предлага в мястото на продажба (point-of-sale) от нас, Вие ще можете да видите в Мобилното приложение или в Уебсайта на услугата курса за обмяна, който ще бъде приложен към трансакцията, преди нейното изпълнение. С пристъпване към потвърждаване на платежната трансакция, Вие се съгласявате с условията за обмяната на валута. В случай, че обмяната на валута се предлага на мястото на продажба (point-of-sale) от Търговеца, а не от нас, Вие се съгласявате при потвърждаване на трансакцията с условията на обмяна на валута на Търговеца, както и всякакви такси, каквито последният може да е предвидил. Ние не носим каквато и да е отговорност за подобна обмяна на валута. В случай, че вашето плащане с електронни пари се изпълнява посредством Дебитна или Кредитна карта и се прилага обмяна на валута, със сключването на настоящия Договор, Вие ни оправомощавате да извършваме обмяната на валута вместо Вашия издател на Кредитна или Дебитна карта.

6. Отговорност на Клиента:

6.1 В случай, че Вие използвате Услугата в качеството си на Потребител, Вие ще носите отговорност за всички неразрешени трансакции, които са свързани с използването на изгубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент, преди да сте ни уведомили, когато Вие не сте успели да запазите персонализираните защитни характеристики на инструмента, до максимален размер от 50 евро, освен ако Вие не сте успели да установите загубата, кражбата или незаконното присвояване на платежния инструмент преди трансакцията да е била направена или в случай, че загубата е била причинена от действия или бездействия на наш служител, агент или бранш. В случай, че не сте в качеството си на Потребител и използвате LeuPay Wallet Картата, Вие ще отговаряте неограничено за всяка неразрешени или неточно изпълнени трансакции с Вашата Карта, произтичащи от използването на загубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент или неправилни платежни нареждания. В случай, че неразрешената трансакция е извършена посредством трето лице-доставчик на платежни услуги, одобрен от системата за иницииране на плащания, ние ще възстановим незабавно сумата на трансакцията не по-късно от края на следващия работен ден. В случай, че е приложимо, дебитираната сметка ще бъде възстановена в такова състояние, в каквото би била, ако неразрешената трансакция не беше извършена, без това да засяга нашите права за обезщетяване, каквито бихме могли да имаме, спрямо доставчика на платежни услуги. Вашият лимит на отговорност в максимален размер от 50 EUR във връзка с неразрешени трансакции, съгласно условията посочени по-горе, ще се прилага съответно и в случай на трансакция, извършена посредством трето лице-доставчик на платежни услуги.

6.2 Независимо от горното, Вие носите пълна отговорност за всички загуби и пропуснати ползи, породени във връзка с непозволени трансакции и/или за всички вреди, независимо от стойността на загубите и вредите, ако Вие сте действал посредством измама или при умисъл или груба небрежност не сте изпълнили някое от задълженията си, предвидени в Договора или в закона, включително и задължението Ви да опазвате сигурността на Идентификационните данни за достъп, които предоставят достъп до Вашата Сметка, електронни пари или Карта, както и други. В случай, че не сте в качеството си на Потребител и използвате Вашата LeuPay Wallet Карта Вие се съгласявате, че Вие трябва да докажете, че платежната трансакция е неразрешена или неправилно изпълнена.

6.3 Вие имате право на обезщетение за вреди (с изключение на обезщетение за такси или лихви, в случай, че не действате в качеството си на Потребител) понесени от Вас във връзка с непозволени или неточно изпълнени трансакции, след като сте ни уведомили за непозволените или неточно изпълнени трансакции и ние сме имали възможността да блокираме Картата или друг платежен инструмент незабавно, в същия ден, в който Вашата сметка е била дебитирана или не по-късно от 7 (седем) дни след датата на непозволената или неточно изпълнена трансакция, а в случай че сте действали в качеството си на Потребител, не по-късно от какъвто и да е по-дълъг период след датата на дебитиране, какъвто е приложим съгласно приложимото законодателство в полза на Потребителя. Ние, по Ваше искан, ще извършим разследване за да проследим трансакцията и ще Ви уведомим за резултата от последното. Когато Вие имате право на обезщетение, ние ще възстановим стойността на неразрешената трансакция, намалена със сумата на начислените такси според Тарифата като кредитираме Вашата сметка.

В случай на неразрешена трансакция, дебитираща Вашата сметка, включително в случай, че неразрешената трансакция е била извършена посредством трето лице-доставчик на на услуги по иницииране на плащане, ние ще възстановим сумата на неразрешената платежна трансакция незабавно, не по-късно от края на следващия работен ден, след като бъдем уведомени за неразрешената трансакция от Вас или от Вашите представители (в случай на юридически лица), освен ако ние имаме основателно съмнение, че неразрешената трансакция е свързана с измама и комуникираме тези съмнения в писмен вид към съответния национален орган. В случай, че е приложимо, ние ще възстановим дебитираната сметка в състоянието, в която последната е щяла да бъде, ако неразрешената платежна трансакция не се бе случила. По този начин ние гарантираме и че вальорът на Вашата сметка ще бъде на датата, в която сметката е била дебитирана. Вие сте длъжни да ни информирате посредством Вашата регистрирна електронна поща в случай на неразрешени трансакции и в случай, че желаете възстановяване на средства. Вие ще трябва да бъдете напълно идентифициран и верифициран и Вашата сметка следва да бъде в надлежно състояние (неблокирана).

6.4 Вие се съгласявате, че ние имаме правото да се удовлетворим незабавно за всякакви Ваши задължения, към момента на тяхната изискуемост, като дебитираме или изтеглим директно средства от Вашите LeuPay Wallet сметки, по силата на Договор за LeuPay Wallet Сметка, или от Обезпечение (в случай, че такова е предсотавено), или от каквито и да е дължими от нас към Вас суми, включително като дебитираме или задължим Вашия Инструмент за зареждане.

6.5 Ние няма да носим каквато и да е отговорност, в случай, че определена карта не бъде приета от Търговец или друга финансова институция, които извършват продажба на стоки или предоставят услуги, които могат да се заплатят посредством карта, или в случай на технически или операционни проблеми, които могат да повлияят върху АТМ-и. Ние няма да носим отговорност във връзка с каквито и да е проблеми или щети, каквито биха могли да се породят от трансакции, извършени между нас. Вие няма да понесете каквито и да е финансови последици от използването на карта, след като последната е била докладвана като изгубена или открадната, освен в случаите на измамно поведение.

7. Прекратяване на Договора:

7.1 Вие разбирате и се съгласявате, че ние можем да прекратим предоставянето на Услугите към Вас, в съответствие с предвиденото в настоящи Договор и Договора за LeuPay Wallet сметка.. Вие можете да спрете ползването на Услугите по всяко време, без да е необходимо да ни информира за това. Договорът ще продължи да има действие, докато не бъде прекратен от Вас или от нас, в съответствие с предвиденото по-долу.

7.2 Ако Вие желаете да прекратите Договора с нас, Вие можете да го направите незабавно и без да бъдете таксуван, по всяко време, като:

а) ни уведомите съгласно разпоредбите за комуникация между нас, описани по-долу; и
б) ни върнете Вашата Карта.

7.3 В случай на какъвто и да е риск от вреди за нас в резултат на действия по отмяна, чарджбек, претенции и искове (claims), разноски, глоби, неустойки, нарушение от Ваша страна на приложимите мерките срещу изпиране на пари или срещу финансиране на тероризма или на други регулации и други сходни отговорности, в резултат на които, могат да се породят вреди за нас, ние можем да прекратим предоставянето на Услугите и/или да задържим средствата Ви до 180 дни, дори след прекратяване на Договора, или за по-кратък или по-дълъг срок, в съответствие със закона, включително закони за защита на Потребителите. Вие ще останете отговорен за всички свои задължения по този Договор дори след прекратяването му и/или след закриването на сметката.

7.4 Ние можем по всяко време да прекратим Договора с Вас, без да Ви уведомяваме предварително ако:

а) сте нарушили която и да е материална разпоредба от Договора, или закона, или правилата на Картовите Организации или други Организации (или сте действали по начин, който ясно показва, че Вие не възнамерявате или не сте в състояние да спазвате материалните разпоредби на този Договор); или
б) ние сме длъжни според закона да прекратим Договора, или според правило на Картова организация, или друга такава Организация (например когато предоставянето на Услугата към Вас престане да съответства на приложимите Регулации).
в) Блокираме Вашата LeuPay Wallet Сметката за електронни пари, към която Картите са свързани, или по друг начин прекратим Договорът за LeuPay Wallet Сметка с Вас поради каквато и да е причина. В такъв случай, ние няма да носим отговорност за прекратяването на настоящия Договор с Вас.

7.5 Освен ако в настоящия договор е предвиден по-кратък срок, според закон, ние имаме правото по всяко време да прекратим Договора с двумесечно предизвестие до Вас.

7.6 Когато Договорът бъде прекратен, всички права, задължения и права на обезщетение, от които Вие и ние сме се възползвали или които са се породили през времето на действие на настоящия Договор, или които са уговорени да продължат за неопределено време, ще останат незасегнати от прекратяването.

8. Обхват на гарантиране:

8.1 Ние не даваме никакви изрични гаранции или декларации по отношение на предоставянето на Услугата. По-специално ние не Ви гарантираме, че:

а) Вашето използване на Услугата ще отговаря на Вашите изисквания или очаквания;
б) Вашето използване на Услугата ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно; и
в) всякаква информация, която можете да получите в резултат на използването на Услугата, ще бъде точна или надеждна.

8.2 За Услугата не се прилагат никакви условия, гаранции или други условия (включително всякакви предполагащи се условия във връзка с ниво на качеството, пригодност за определена цел или съответствие с дадено описание), освен доколкото такива са изрично посочени в Договора.

8.3 Нищо в настоящият Договор няма да повлияе на императивните права, които са установени за Вас по силата на закона, в качеството си на Потребител и които не можете да дерогирате или измените по силата на договореност.

9. Обхват на отговорностите:

9.1 Нищо в настоящия Договор не изключва и не ограничава нашата отговорност, от която ние не може да се освободим или да ограничим съгласно настоящия Договор или по смисъла на закона,

9.2 При спазване на условията на предходната клауза ние няма да носим отговорност пред Вас за:

а) каквито и да било косвени или последващи загуби, които могат да бъдат понесени от Вас. Това включва пропуснати ползи (причинени пряко или косвено), загуба на репутация или професионално реноме или загуба на данни за Вас;
б) каквито и да било загуби или вреди, които могат да бъдат понесени от Вас в резултат на:
(i) всяко Ваше упование в пълнотата, точността или съдържанието на каквато и да е реклама или което е в резултат на взаимоотношения или трансакция между Вас и който и да е рекламодател или спонсор, чиято реклама е показана в Услугата;
(ii) всяка промяна, която ние можем да направим в Услугата, или окончателно или временно прекъсване на предоставянето й (или на всякакви отделни функции от нея);
(iii) всяка неизправност на Услугата;
(iv) всяко изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на комуникационни данни, поддържани или предавани от Вас при използването на Услугата или чрез нея;
(v) всяко Ваше неизпълнение на задължението да ни предоставите актуална и точна информация за своята сметка; и
(vi) всяко използване на Услугата от Вас или трети лица с цел измама;
в) Всяка компенсация за такси или лихви, платени или начислени от/на Вас, в резултат от неизпълнение или неточно изпълнение на платежна трансакция;

10. Комуникация и известия:

10.1 Цялата информация ще Ви бъде предоставена или осигурена по леснодостъпен начин, на български или английски език, или друг език поддържан от нас, в ясна и разбираема форма. За всяка трансакция, извършена чрез Услугата, ние ще Ви предоставим информация за крайния срок за нейното извършване, таксите, които ще Ви се наложат, и, ако е приложимо, разбивка на таксите, в случай че подобна информация е била потърсена преди изпълнението на трансакцията. В допълнение, след като таксите бъдат дебитирани от Вашата LeuPay Wallet сметка, ние ще Ви предоставим следната информация: (i) референтен номер, чрез който ще можете да идентифицирате всяко едно плащане, и, ако е приложимо, информация относно бенефициера; (ii) сумата на всяко едно плащане; (iii) сумите на всички начислени такси, и, ако е приложимо, съответната разбивка; и (iv) датата на дебитиране или получаване на платежното нареждане. Вие имате правото да изискате тази информация да Ви бъде предоставяна регулярно, поне веднъж месечно, безплатно, в случай че Вие сте оправомощени да запазвате тази информация и да я възпроизвеждате без изменения.

10.2 Вие се съгласявате, че ние можем да изпращаме извлечения, известия или други съобщения до Вас посредством имейл, чрез LeuPay Wallet Mobile App или по други подходящи начин, във връзка с всеки въпрос, засягащ Вашето използването на LeuPay Wallet Картата, включително Договора (и редакции или изменения по него), известия или разкриване на информация относно Картата, както и разрешаване на плащания.

10.3 Определени съобщения се отправят по следния начин:

(i) Договорът Ви се предоставя във Вашия онлайн профил за Услугата или Мобилното приложение при регистрацията във вид за отпечатване. Договорът е достъпен и на Уебсайта на Услугата;
(ii) Уведомления относно изменения в настоящия Договор след регистрацията се предоставят посредством Вашия имейл, регистриран за Услугата, Вашия онлайн профил за Услугата или LeuPay Wallet Mobile App;
(iii) Освен в случаите, когато в Договора е посочено друго, известие за прекратяването му се предоставя посредством Вашия имейл, регистриран за Услугата, Вашия онлайн профил за Услугата или Мобилното приложение;
(iv) Информацията за баланса, трансакциите или извлеченията ще бъде налична в историята на трансакциите във Вашия онлайн профил за Услугата или Мобилното приложение;
(v) Информацията за преустановяването на използването на Картата ще бъде предоставяна посредством Вашия имейл, регистриран за Услугата, Вашия онлайн профил за Услугата или Мобилното приложение.

10.4 Всяко уведомление, изпратено до нас във връзка с Настоящия Договор следва да бъде изпратено до нас до нашите обявени пощенски адреси на нашите седалища:

За LeuPay Wallet Картата и всички картови услуги:
На вниманието на: Aйкарт АД
LeuPay Wallet Cards Team
Айкарт АД, бул. „Джеймс Баучер” 76А, гр. София 1407, България.

10.5 При следните неотложни случаи, Вие следва незабавно да ни уведомите:

(i) Известие загуба, кражба, непозволено използване или компрометиране на защитните характеристики следва да бъде направено незабавно към Контактния център на телефонните номера, посочени на Уебсайта на Услугата, както и на гърба на Картата
(ii) Искания за издаване на Карта следва да бъдат изпращани посредством имейл, Онлайн профил или Мобилното приложение
(iii) Известие от Вас, че не се съгласявате с изменение на Договора и желаете да прекратите Договора преди влизане в сила на измененията трябва да се изпрати посредством Вашия имейл, регистриран за Услугата, Вашия онлайн профил за Услугата или Мобилното приложение;
(iv) Оплаквания от Вас относно определени услуги следва да бъдат изпращани посредством Вашия имейл, регистриран за Услугата, Мобилното приложение или чрез регистрирания Ви мобилен телефон за услугата.
(v) Клиентски оплаквания за възстановяване на средства от неразрешени трансакции следва да ни бъдат изпратени с ясни обяснения на претенцията, причини, поради които смятате, че трансакцията е била неразрешена, както и искане за възстановяване на средства, чрез имейл, изпратен от регистрираната Ви електронната поща за Услугата, към електронната поща, посочена на уебсайта за Услугата: support@LeuPay Wallet.eu. Ние си запазваме правото да не зачитаме искания за възстановяване на средства, изпратени посредством чат каналите за комуникация.

10.6 За целите на подобрение на услугите, както и за целите на сигурността, ние можем да поставяме Вашите телефонни обаждания към нас под наблюдение, като включително и записваме последните.

11. Общи условия:

11.1 Освен ако друго не е изрично уговорено в Договора или Тарифата, всички суми, заложени в Договора, са определени в евро (EUR) или в български лева (BGN).

11.2 Настоящият Договор, включително в Политиката за поверителност, Тарифата и другите Договори представляват изчерпателното уреждане на правоотношението във връзка с използването на LeuPay Wallet Услугата.

11.3 Вие се съгласявате, че ако ние не упражним някое от правата или правните ни възможности по настоящия Договор (или произтичащи по силата на закона), това няма да представлява отказ от право от наша страна и тези права или правни възможности ще продължат да бъдат възможност за нас.

11.4 В случай че компетентен съд да постановява решения по въпроси, свързани с Договора, отсъди, че някоя от клаузите в Договора е невалидна по отношение на Вас, в качеството Ви на Потребител, то тогава тази клауза ще бъде отстранена от съдържанието на Договора с Вас, без това да засяга останалата част от Договора. Останалите клаузи в Договора продължават да бъдат валидни и приложими.

11.5 Вие нямате право да прехвърляте своите права и задължения по настоящия Договор или по друг начин да ги възлагате или преотстъпвате без нашето предварително писмено съгласие.

11.6 Ние можем да прехвърлим своите права и задължения по настоящия Договор на трето лице, което е член на Картовите организации, като Ви дадем поне двумесечно предизвестие чрез имейл. В случай, че не сте съгласен с това прехвърляне, ние ще Ви предоставим възможност да прекратите Договора без такси, глоби и подобни санкции.

11.7 Всеки иск или спор, възникнал във връзка с Договора или в резултат на предоставянето на Услугата трябва най-напред да бъде отнесен към нас. Вие трябва да подадете оплакванията си в писмен вид, като заявите ясно тяхното основание. Запазваме си правото да оставим без отговор Ваши оплаквания, в случай, че не сте бил успешно идентифициран и верифициран, освен ако оплакването Ви не е във връзка с процеса по идентификация и верификация. Ние ще се опитаме да намерим разрешение на оплакванията в разумен срок, под условие че полученото оплакване е ясно обяснено и подадено правилно. В такъв случай ще проведем разследване и, в случай че е приложимо и необходимо, ще вземем незабавно необходимите мерки, за да поправим възникналата ситуация. Ние се задължаваме да предприемем нужните мерки, за да предотвратим повторна поява на проблема. Всички жалби ще бъдат разгледани и Вие ще бъдете надлежно уведомен за резултатите от разследването. В случай, че Вие въпреки това не сте удовлетворен от резултата от разследването, Вие можете да отнесете своето оплакване към следния регулаторен орган:

За оплаквания във връзка с електронни пари и платежни услуги, предоставяни от Айкарт АД:

Помирителната комисия за платежни спорове, на следния адрес: Република България, гр. София, площад „Славейков” № 4а, ет. 3, която е компетентна да разгледа и реши по извънсъдебен ред спора по задължителен за страните начин.

11.8 Страните се съгласяват, че правилното и/или точното изпълнение на трансакциите и операциите ще бъде доказвано с разпечатки или извлечения, изготвени или генерирани от информационната ни система, като например от Вашия онлайн профил за LeuPay Wallet, от нашата Картовата система, от нашия Регистър за електронни пари или друга софтуерна система или платформа използвана от нас в качеството ни на регулирано дружество за електронни пари, или от нашите овластени представители (Агенти) или подизпълнители, лицензирани да използват нашия софтуер и платформи.

11.9 “LeuPay Wallet”, “LeuPay Wallet Card” и всички свързани интернет адреси, лога, марки, дизайни, скриптове, графики, интерактивни функционалности и други подобни, софтуери, интерфейси, стандарти или други специални дизайни на Pay Stickers или други визуализации, или други свързани с Услугата, в това число всички лога и марки на Картови организации, са защитени наши авторски права, регистрирани търговски марки или патенти или представляват други наши права на интелектуална собственост или на трето лице – лицензодател. Вие нямате право да ги използвате, копирате, имитирате, преработвате или изменяте, продавате, разпространявате или предоставяте без нашето изричното предварително писмено съгласие, дадено в отделен Договор.

11.10 Договорът и отношенията между нас по настоящия Договора ще се уреждат от законодателството на Република България. Тъй като Клиентът на LeuPay Wallet услугата не е Потребител, Страните се съгласяват всички спорове между тях да бъдат решавани от компетентния съд в Република България, град София. Независимо от това, Клиентът се съгласява, че ние имаме правото, по своя преценка, да предявим иск или претенция или да потърсим съдебна защита (или еквивалентен вид правна защита) в която и да е друга юрисдикция и съд.

Страхотно приложение за вълнуващ живот!